Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hotdatabas - Teknisk prestanda.

Hotdatabas - Teknisk prestanda. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mats Hartmann
Ort: Stockholm
Sidor: 47
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2658--SE)
Nyckelord hot, ammunition, finkaliber, FSP, teknisk prestanda, V50, stridsdel, skydd, gränstjocklek
Keywords threat, ammunition, small arms ammunition, FSP, technical performance, V50, warhead, protection, ballistic limit
Sammanfattning Att känna den tekniska prestandan hos de stridsdelar som kan tänkas utgöra ett hot mot svensk trupp är viktigt av flera anledningar, t.ex. för att kunna systematisera hoten. En annan av dessa anledningar är att det möjliggör skapandet av en så kallad "hottrappa". Ur en hottrappa kan lämplig skyddsnivå väljas, vilken kan användas som kravspecifikation såväl för nya plattformar som för justeringar av befintlig materiel för att anpassa denna till aktuella hotmiljö. Hotdatabasen är tänkt att sammanställa experimentellt framtagna och teoretiskt/statistiskt utvärderade prestandadata för olika ammunitionssorter. Denna första upplaga visar hur informationen är tänkt att presenteras och även det verktyg som skapar strukturen till databasrapporten beskrivs översiktligt. Det är av största betydelse att den information som databasen innehåller kan hållas aktuell under lång tid då det är vanligt att olika ammunitionssorter används på olika platser i världen under årtionden, varför risken att informationen blir inaktuell är liten. Lika viktigt är det att regelbundet tillföra ny information om de ammunitionssorter som påträffas och som kan införskaffas för testning. Även information som har tagits fram av andra organisationer ska kunna införas i databasen när det är möjligt. Vid genomförande av experiment för att testa till exempel finkalibrig ammunition måste stor vikt läggas vid flera faktorer såsom korrekt identifiering av ammunition och målmaterial, kvalitet på mätresultat samt att säkerställa att projektilens snedställningsvinkel inte är för stor vid anslaget. För att möjliggöra detta byggs för närvarande en försöksanläggning för finkaliberammunition och FSP på FOI. Så långt det har varit möjligt har det valts att spara all indata som rena textfiler, dels för att både mängd och typ av data kommer att variera i hög grad mellan de olika testade ammunitionssorterna, dels för att data ska vara tillgänglig under lång tid. Textfilerna läses idag av ett MATLAB-program som utvärderar V50 och sedan skriver resultaten med text, tabeller och diagram direkt som ett rapportmanus. Ett alternativ till textfilerna och MATLAB-programmet skulle kunna vara någon form av kommersiell databashanterare. Då finns dock risker med bristande kompabilitet mellan versioner, svårigheter att utvärdera de experimentella resultaten och data sparade i binär, oläslig form. Ett exempel, baserat på öppna data, på hur databasen kan komma att se ut ges där ett antal experimentella resultat har utvärderats med hjälp av MATLAB-programmet presenteras. De utvärderade resultaten presenteras som text, tabeller och grafer. Exemplet visar att metodiken med textfiler som indata till ett kombinerat hanteringsoch rapportgenereringsverktyg fungerar, samtidigt som den visar på ett antal områden där utvecklingspotential finns.
Abstract Knowing the technical performance of warheads that are potential threats to Swedish forces is important for many reasons, e.g. to be able to systematise the threats. An other reason is that it gives the opportunity to create a spectrum of threat levels. By using the spectrum one can then choose the appropriate protection level which can be used as specification of requirements for new platforms but also for adjusting existing material to suit it for the relevant threat environment. The threat database is meant to compile experimentally developed and theoretically/statistically evaluated data of performance for different kinds of ammunition. In this first edition the plan on how to publish the information is presented and the tool to create the structure for the database report is briefly described. It is of high importance that the information contained in the database is kept up to date for a long period of time since it is common that different kinds of ammunition is used in different parts of the world for decades, so the risk of information getting obsolete is small. It is equally important to continuously add new information about ammunition types that are found and possible to test. When applicable, information rendered by other organisations will also be added. When conducting experiment to test for example small arms ammunition, focus has to be put on several factors such as the correct identification of both ammunition and target material, the quality of the test results and securing that the projectile's yaw angle at impact is not too large. FOI is currently building a testing site to enable these kinds of experiment. To the highest possible extent, all input has been saved as text files since both the amount and type of data will display great variation between the tested types of ammunition and since data is meant to be accessible for a long time. Today these are read by a MATLAB programme that evaluates V50 and delivers the results with text, tables and graphs as a report manuscript. An alternative solution to the MATLAB programme and the text files could be a commercial database manager, though that might increase the risk of insufficient compatibility between different versions, difficulties to evaluate the experimental results and input saved as binary, unreadable data. An example based on open input on how the database might look like is given, where a number of experimental results are displayed that have been evaluated with the MATLAB programme. These results are presented with text, tables and graphs. The study shows that the method using text files as input to a combined managing- and report generating tool works. It also points out several areas with development potential.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182