Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sonar Processing Methods for Reverberation-Limited Undersea Environments.

Sonar Processing Methods for Reverberation-Limited Undersea Environments. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ilkka Karasalo, Magnus Lundberg Nordenvaad, Bernt Nilsson, Per-Axel Karlsson, Elias Parastates
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2661--SE)
Nyckelord reverberationsundertryckning, reverberationsblekning, AR-modellering, aktiv sonar, syntetisk apertur-sonar, SAS, space-time adaptive processing, STAP
Keywords reverberation suppression, reverberation whitening, AR modelling, active sonar, synthetic sperture sonar, SAS, space-time adaptive processing, STAP
Sammanfattning I rapporten presenteras resultat från en studie av lovande metoder vilka har potential att förbättra prestanda för aktiv sonar-system i reverberationsbegränsade miljöer. Till att börja med har två metoder för blekning av reverberation implementerats och utvärderats med data från simuleringar och från fältförsök. Den optimala sonarmottagaren är formulerad för störningar (reverberation i grunda vatten) som är spektralt vita och en förprocessering som bleker -- eller vitar -- störningarna bör följaktligen kunna ge bättre resultat. Den första metoden bygger på en anpassning av det matchade filtret i sonarmottagaren, som bleker reverberationen. Anpassningen görs för varje avståndslucka med hjälp av ett estimat av reverberationens kovariansmatris. En något bättre detektionsförmåga erhålls med simulerad reverberation i form av rosa brus, men till en mycket hög kostad i form av beräkningar. Den andra metoden bygger på autoregressiv (AR) modellering av reverberationen i en avståndslucka och modellens parametrar används därefter för att bleka reverberationen i nästa avståndslucka. Den här metoden gav väsentligt bättre detektionsprestanda då den applicerades på data från ett fältförsök, och till en rimlig beräkningskostnad. Vidare, Space-Time Adaptive Processing (STAP) är en lovande signalbehandlingsteknik som ger god undertryckning av spatio-temporala störningar som reverberation och störare. Följaktligen underlättar den detektion av svaga och långsamma mål vars egenskaper ligger nära störningarnas. Den största nackdelen med STAP jämfört med konventionell processering ligger i en betydande ökning av antalet frihetsgrader, vilket leder till stora beräkningskrav och till behov av stora träningsdatamängder. De senare finns inte alltid tillgängliga. I rapporten föreslås en hierarkisk tillvägagång med kraftigt reducerad komplexitet för att komma till rätta med problemen, och vi visar att den ger betydligt bättre prestanda än vanlig STAP för små träningsdatamängder. Slutligen, syntetisk apertur-sonar (SAS), vilken används i avancerade minjaktssonarer, appliceras här vid lägre frekvenser för övervakningsändamål. SAS-processeringen läggs här till som ett komplement till en konventionell rörlig övervakningssonar med syftet att öka upplösningen i sonarbilden i sonarens rörelseriktning. Det här skulle kunna ge en mer korrekt och detaljerad bild av undervattensmiljön, exempelvis flera mål i högre upplösning, och upptäckt och åskådliggörande av målskuggor i bottenreverberationen. Simuleringar av bevakning under ideala omständigheter, speciellt konstant ljudhastighet (både i rummet och i tiden) och försumbara fel i positioneringen av sonaren visar att bra resultat kan erhållas för användbara avstånd och frekvenser. Andra än ideala omständigheter har också undersökts, exempelvis fel i navigeringsdata för sonaren och flervägsutbredning.
Abstract This report presents preliminary results from a study of promising methods with the potential to improve the performance of active sonar systems in reverberation-limited environments. First, two methods for whitening of reverberation noise have been implemented and studied using simulated and sea trial data. In the first method the matched filter receiver is tuned for each rangebin using an estimate of the reverberation covariance matrix. It is shown to provide better detection performance on a set of simulated data, but at a very large cost in the form of calculations. The second method uses autoregressive (AR) modelling of the reverberation noise, and the AR coefficients are then used to whiten the reverberation in sea trial data. Detection performance was improved significantly using the AR filter, and this was achieved at a fairly low computational cost. Second, Space-Time Adaptive Processing (STAP) is a promising signal processing technique that offers good mitigation of spatio-temporal interference, such as reverberation and jammers. Hence, it facilitates the detection of weak and slowly moving targets whose properties lie close to the interference characteristics. The major drawback of STAP, compared to conventional processing, is a substantial increase in degrees of freedom. This in turn yields large computational costs and a need of large training data sets which are not always readily available. This report proposes a hierarchical approach to overcome these shortcomings where in each step a decreasing number of sub-problems is solved. In this way, the complexity is greatly reduced compared to standard STAP approaches. Also, since the method combines solutions to sub-problems of smaller dimensionality, the required size of the noise training data set is also greatly reduced. As a result, the derived scheme performs better than standard STAP algorithms for small sample support. Third, Synthetic Aperture Sonar (SAS) processing, commonly used in advanced mine hunting sonars, is here applied in lower frequency surveillance applications. The SAS processing is added as a complement to the conventional single ping processing of the echoes received by a moving surveillance sonar, with the purpose to significantly increase the azimuthal (along-track) resolution in the sonar image. This could enable a more accurate and informative mapping of the surveyed scene, including higher resolution of multiple targets, detection of target shadows in the bottom reverberation, and resolution of the shapes of such shadows. Simulations made under idealized surveillance conditions, in particular constant (both space- and time-independent) sound speed and negligible errors in positioning of the sonar, indicate that good results can be obtained for relevant distances and frequencies. Less than ideal conditions are also investigated, including effects of errors in navigation data of the sonar and multiple bottom and surface reflections.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182