Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Splitterkarakterisering - hur gör man och vilken utrustning behövs?

Splitterkarakterisering - hur gör man och vilken utrustning behövs? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Martin Nilsson, Johan Magnusson
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-09
Rapportnummer: (FOI-R--2662--SE)
Nyckelord splitter, splitterkarakterisering, fragmentering, utkastningshastighet, granat
Keywords fragments, fragment characterisation, fragmentation, initial velocity, grenade
Sammanfattning Splitter genereras i princip från alla typer av stridsdelar. Splittren är antingen primära splitter från stridsdelar som är optimerade för splittergenerering eller splitter från laddningar med annan primärverkan (tryckverkan eller penetration). Sekundära splitter bildas av skyddsmaterialet när projektiler eller andra typer av penetrerande verkansdelar penetrerar och perforerar olika typer av skyddsmaterial. Stridsdelar som verkar via splitter brukar vanligtvis delas upp i tre grupper: naturligt fragmenterande, styrd fragmentering och förfragmenterade. För att kunna dimensionera skydd eller uppskatta verkan i målet av eller ett målets sårbarhet från en splitterstridsdel är det nödvändigt att karakterisera den. Karakteriseringen innebär i huvudsak att fastställa splittrens massfördelning, utkastningshastighet och -riktning, splitterform och materialets densitet samt hållfasthet. I rapporten sammanställs och diskuteras kortfattat tillgängliga karakteriseringsmetoder och för och nackdelar med dessa. För mindre stridsdelar, upp till 155 mm spränggranat, är den vid FOI Grindsjön befintliga sprängtrumman det bästa alternativet. För större stridsdelar alternativt försök i fält är board eller hö och halm, i båda fallen kombinerade med vittnesplåtar, de lämpligaste uppfångningsmaterialen. Magnetseparation är det naturliga valet för att separera splitter från de icke-solida splitteruppfångningsmaterialal. För icke-magnetiska metaller kan virvelströmsseparatorer användas. Om numeriska simuleringar uppvisar bra samstämmighet med experiment kan de delar av det experimentella programmet som syftar till att bestämma utkastningsriktningar och -hastigheter minskas och försöken inriktas till att fastställa fragmenteringen. Om numeriska simuleringar inte kan ersätta försöken bör blixtröntgen och bildplatteknik eller höghastighetskamera kombinerat med blixtröntgen och förstärkningsskärm tillsammans med datorstödd bildbehandling användas. Överskottsinformation från framtagandet av denna rapport finns i en intern rapport (Martin Nilsson, "Splitterkarakterisering v001", FOI, Stockholm, FOI-D--0329--SE, 2008).
Abstract Fragments are generated from almost all types of warheads. The fragments are either primary fragments from warheads optimised for generating fragments or secondary fragments from warheads with other effects (pressure or penetration). Secondary fragments are generated by the protective material when projectiles or other types of penetrating warheads penetrates or perforates different protective materials. Warheads whose primary weapons effect is fragment are usually divided into three groups: natural fragmentation, controlled fragmentation or pre-fragmented. To be able to design protective measures against or estimate the lethality or vulnerability of the target from a fragmenting warhead it is necessary to characterise it. In this case characterisation is mainly to determine the mass distribution of the fragments, throw velocity and direction, shape and material density and strength. In the report, methods of characterisation and their respective advantages and disadvantages are compiled and discussed. For smaller warheads, up to about the size of a 155 mm artillery grenade, the existing saw dust pit is the best alternative. For larger warheads and tests in the field, board or hay/straw, in both cases together with witness plates, are the most suitable materials for soft-recovery of the fragments. Magnetic separation is the obvious choice for separating the fragments from the nonsolid soft-recovery materials. For non-magnetic metals eddy current-separators can use. If numerical simulations show good agreement with the experiments, parts of the experimental program aimed at determining the throw directions and velocities may be reduced and the experiments focused on establishing fragmentation. If the numerical simulations do not show good agreement with the experiments, flash X-ray combined with imaging plates or high speed cameras combined with flash X-ray and scintillation screens combined with computer aided image analysis should be used. Excess information from the writing of this report has been collected in an in-house report (Martin Nilsson, "Splitterkarakterisering v001", FOI, Stockholm, FOI-D--0329--SE, 2008).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182