Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dual Frequency Sonar - pre study and field experiment.

Dual Frequency Sonar - pre study and field experiment. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Leif Andersson Brodd, Alex Cederholm, Mattias Jönsson, Jörgen Pihl, Örjan Staaf, Per Söderberg
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-02-11
Rapportnummer: (FOI-R--2666--SE)
Nyckelord motmedel minor, dubbelfrekvenssonar, Syntetisk Apertur Sonar (SAS), sidtittande sonar, begravda objekt, strålgångsmodeller, detektion
Keywords Mine Counter Measure (MCM), dual frequency sonar, Synthetic Aperture Sonar (SAS), sidescan sonar, buried objects, ray tracing model, detection
Sammanfattning Med ambitionen att förbättra framtida MCM-operationer har en dubbelfrekvenssonar studerats genom simuleringar och experiment. Hypotesen att begravda objekt endast kommer att vara synliga för lågfrekvent SAS, och att ytliggande objekt kommer att vara synliga för både hög- och lågfrekvent SAS testades. För att simulera dubbelfrekvent SAS utvecklades en strålgångsmodell. Simuleringarna antydde att den reflekterade energin från begravda objekt reducerades när centrumfrekvensen ökade. Dessutom visade det sig att SAS-bilder bevarade de huvudsakliga strukturerna när jämförelse gjordes med resultat från fullfältsmodellering och fältförsök. Experimentellt testades en ny mottagarantenn för lågfrekvent SAS och en sidtittande sonar för högfrekvensavbildning vid den rälsbaserade SAS-försöksstationen i Djupviken. Testexperimenten visade att den nya utrustningen fungerade. Objekt identifierades både med hjälp av lågfrekvent SAS och sidtittande högfrekvent sonar. Signalbehandlingskod för detektion och separation av ytliggande och begravda objekt implementerades och testades på både simulerade och experimentella SAS-bilder. Begravda objekt segmenterades och separerades från ytliggande objekt genom signalbehandlingen.
Abstract With the ambition to improve future MCM operations the dual frequency sonar was studied by simulations and experiments. The hypothesis that buried objects will be visible to low frequency SAS only, while proud objects are visible to both low and high frequency SAS was tested. A ray tracing model was developed for simulating a dual frequency SAS. This model indicated that the reflected energy from buried targets was reduced when the center frequency was increased. In addition, SAS images indicated that the major structures were not lost when comparing with results from fullfield modeling and field data processing. In the experiments a new receiver array for low frequency SAS and a sidescan sonar for high frequency imaging were deployed and tested at the rail based SAS facility in Djupviken. The test experiments indicated that the new equipment was working as expected. Objects were identified using both the low frequency SAS and the high frequency sidescan sonar. Signal processing code for detection and separation of proud and buried objects was implemented and tested on both simulated and experimental SAS images. Buried objects were segmented and separated from proud object using the dual frequency processing.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182