Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kommunikationsnätverk med rörliga noder. Läget i projektet 2008.

Kommunikationsnätverk med rörliga noder. Läget i projektet 2008. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tommy Öberg, Erland Sangfelt, Jan Nilsson
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-12-18
Rapportnummer: (FOI-R--2669--SE)
Nyckelord undervattenskommunikation, sonarsignalbehandling, nätverk
Keywords underwater communication, sonar signal processing, network
Sammanfattning I denna användarrapport beskrivs verksamheten under 2008 i projektet: kommunikationsnätverk med rörliga noder och en liten överblick av läget inom uv-kommunikation i världen ges. Både civila och militära behov driver på utvecklingen. De militära tillämpningarna är kommunikation med ubåt, kommunikation till och från AUV och sensornätverk under vatten. Tex. minskar antalet fartygsbaserade ubåtsjaktssenheter och ersätts med AUV:er och strådlösa sensorer. I rapporten behandlas de tre uv-kommunikationsförsök som har gjorts under året: Gotland, Horsfjärden och Bergen, det sista gjordes i UCAC:s regi. Bland resultaten kan nämnas att vi överfört 10 kb/s över 40 km och smygkommunikation över 50 km. Långtidsförsöket har visat att en undervattenslänk över 3 km är tämligen pålitlig. Arbetet med utveckling av kommunikationslänken har främst berört kanalskattning och utjämnare, vilket rapporteras i korthet. Ny kanalskattning och fasföljning har avsevärt förbättrat mottagaren. Ett ny och bättre modulationsform för smygkommunikation presenteras. En simuleringsstudie av ett nätverk har gjorts, vilken visar nätets effektivitet i olika varianter, en sammanfattning av studien ges. Ett resonemang om framtiden inom uv-komm. ges sist i rapporten.
Abstract In this user report, the activities during 2008 in the project: "communication networks with mobile nodes" and a small survey of the state in the uw-communications are given. Both civilian and military needs are pushing the development forward. The military applications are communication to a submarine, communication to and from an AUV, and sensor networks under water. For example, the number of ship based units for anti submarine warfare is decreasing and a change towards the use of AUV:s and wireless sensors is going on. In the report, the three uw-communications experiments, that has been done during the year, at Gotland, Horsfjärden and Bergen, are discussed. The last one was done within in the UCAC framework. Some results to mention are the transmission of 10 kb/s over 40 km and stealth communication over 50 km. The long-term experiment shows that an underwater link over 3 km is rather reliable. The work with the development of the communication link has mostly been directed to channel estimation and equalizer, which is reported in short. New channel estimation and phase tracking have considerably improved the receiver. A new and better modulation scheme for stealth communication is presented. A simulation study of the network´s efficiency in different variants has been done and a summary of the study is given. A discussion about the future in the uw-com. is given in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182