Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Undervattenskommunikation; Verksamhet och resultat 2008.

Undervattenskommunikation; Verksamhet och resultat 2008. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tommy Öberg
Ort: Stockholm
Sidor: 0
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-12-17
Rapportnummer: (FOI-R--2670--SE)
Nyckelord undervattenskommunikation, utjämnare, turbokodning, kanalskattning, undervattensnätverk
Keywords underwater communication, equalizer, turbo coding, channel estimation, underwater networks
Sammanfattning I denna tekniska rapport beskrivs det arbete som har gjorts inom projektet "kommunikationsnätverk med rörliga noder" under 2008. I nuvarande fas av projektet har arbetets huvudinriktning varit länken, dvs. den akustiska kommunikationen mellan två undervattensmodem. Ett flertal signalsbehandlingsmetoder har prövats, dels sådana som har hämtats från olika artiklar och dels sådana som vi själva har utvecklat. Det finns också ett avsnitt om en ny metod för smygkommunikation som vi har utvecklat. Framför allt har en ny implementering av utjämnaren, faskorrigering och en förbättrad kanalskattning visat sig ge goda resultat. Metoderna beskrivs, resp. referenser lämnas, i rapporten. Vi redovisar också resultat från två försök. Desl ett utanför Gotland som gjordes i sept. och dels ett långtidsförsök, som har pågått under i stort sett hela året i Stockholms skärgård. Resultaten från dessa försök är ännu bara till en del behandlade men visar redan på förbättringar jämfört med tidigare och en god tillgänglighet hos den akustiska undervattenslänken.
Abstract In this technical report, the work done in the project "communication networks with mobile nodes" during 2008, is described. In present phase of the project the work has mainly been directed towards the link, i.e. the acoustic communication between two underwater modems. A number of signals processing methods have been tested, on one hand, those that have been taken from different articles, and on the other hand those that have been developed by us. There is also a section about a new method for stealth communication, developed by us. Foremost, a new implementation of the equalizer, the phase correction and an improvement of the channel estimation have proven to give good results. In the report, the methods are described and references are given, respectively. We also give results from two practical experiments. One outside of Gotland, done in Sept., and one long time evaluation, which has been conducted for almost the whole year in the Stockholm archipelago. The results from these are so far only partly evaluated. However, improvements as compared to previously, and a good availability of the underwater acoustic link are already shown.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182