Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Trådlösa nätverk för undervattensövervakning; Statusrapport för första året 2008.

Trådlösa nätverk för undervattensövervakning; Statusrapport för första året 2008. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Stefan Petrovic, Tommy Öberg
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-12-16
Rapportnummer: (FOI-R--2671--SE)
Nyckelord sensornätverk, detektion, undervattensövervakning, undervattenskommunikation
Keywords sensor network, detection, underwater surveillance, underwater communication
Sammanfattning I denna användarrapport beskrivs det inledande arbetet i projektet: trådlösa nätverk för undervattensövervakning. Projektet ingår i FOI:s strategiska forskningskärnor. Syftet är att undersöka hur ett enkelt utläggbart trådlöst sensornätveerk för övervakning av vattenvolymer kan utformas. Sensornätverket placeras på botten och kommunikation med omvärlden sker med akustisk undervattenskommunikation, utrustningen avses vara batteridriven. Fokus i forskningen ligger på signalbehandlingen där distribuerad detektion är ett huvudområde. en simuleringsmodell av nätverket som innefattar detektion och kommunikationens begränsningar har gjorts. Den distribuerade detektionen bygger i sin nuvarande form på att noderna delger varandra sina mätningar varefter beslut fattas i vardera nod och därefter görs en omröstning. Om alternativet att ett intrång pågår vinner, larmas övervakningscentralen, därefter återgår noderna till spaningsnod. Som ett exempel har metoden använts för att detektera dykare. De akustiska särdragen för andningsljuden har använts i nätverket och resultaten är goda. Arbetet fortsätter även under 2009.
Abstract In this user report, the initial work in the project: wireless networks for underwater surveillance, is described. The project is a part of the Swedish Research Institute´s strategic research kernels. The aim is to investigate how a easily deployable wireless network for surveillance of water volumes can be implemented. The sensor network can be placed at the sea floor and communication with the world around is done by acoustic underwater communication, the equipment is intended to be battery powered. The focus in the research is at the signal processing where distributed detection is a main area. a simulation model of the network including detection and the limitations of the communication has been developed. The distributed detection is in its present state built on the sharing of measurements amongst the nodes, thereafter a decision is taken by voting. If the aloternative that an intrusion is going on wins, an alarm is sent to the command centre, afterwards the nodes return to surveillance mode. As an example has the method been applied to detect scuba divers. The acoustic features for the breathing sounds have been used in the network and the results are good. The work will continue during 2009.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182