Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effekt av fysiskt arbete före dykning på dekompressionsutlöst bubbelbildning.

Effekt av fysiskt arbete före dykning på dekompressionsutlöst bubbelbildning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mikael Gennser
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-09
Rapportnummer: (FOI-R--2674--SE)
Nyckelord dekompression, dekompressionsbubblor, dykning, fysiskt arbete, ultraljuds-Doppler
Keywords decompression, decompression bubbles, diving, exercise, ultrasound Doppler
Sammanfattning Trots att det tidigare har ansetts att fysiskt arbete före dykning predisponerar för bubbelbildning och dekompressionssjuka (Vann & Thalmann 1993) har ett antal nyligen publicerade studier funnit att fysiska träningspass 24 respektive 2 timmar före dykning reducerar förekomsten av bubblor efter dekompression (Dujic et al 2004, Blatteau et al 2007). För att undersöka vid vilken tidpunkt fysisk arbete bör genomföras för att bäst skydda mot bildning av dekompressionsbubblor utfördes en studie på tio friska försökspersoner. Försökpersonerna deltog i tre tryckkammardykningar var till 280 kPa (motsvarande 18 m vattendjup). Den första tryckexponeringen föregicks inte av något fysiskt arbete medan de följande två dykningarna, som genomfördes i randomiserad ordning, föregicks av ett 40 min långt arbetspass på cykelergometer antingen 2 eller 24 timmar före dykning. Efter dekompression detekterades bubbelförekomst i den centralvenösa cirkulationen med hjälp av prekordiell ultraljuds Doppler. Mängden cirkulerande bubblor skattades enligt Kisman-Masurel-skalan. Det var ingen skillnad i maximal bubbelförekomst mellan de olika tryckexponeringarna. Bubblor stannade kvar längre i cirkulationen efter de dykningar som hade föregåtts av fysiskt arbete. Dessa resultat bekräftar inte nyligen publicerade fynd att arbete före dykning skyddar mot bubbelbildning.
Abstract Despite the fact that it has previously been thought that physical exercise before diving predispose for bubble formation and decompression sickness (Vann & Thalmann 1993), some recent studies have shown that physical exercise 24 or 2 hours before diving reduces the presence of bubbles post decompression (Dujic et al 2004, Blatteau et al 2007). To investigate at which time before the dive physical exercise shall be carried out to provide the best protection against decompression bubbles experiments were carried out on ten healthy subjects. The subjects carried out three chamber dives to 280 kPa (18 msw) each. The first pressure exposure was not preceded by any physical exercise, whereas the other two dives were carried out in a randomised order, with a 40 min exercise bout on ergometer bicycle 2 hours or 24 hours before the dives. After decompresion bubbles were detected using precordial ultrasound Doppler. There were no difference in maximum bubble scores between the dives. Bubbles remained longer in the circulation after dives preceded by exercise. These results do not confirm the recent reports that exercise befor diving protects against bubble formation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182