Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En jämförande studie av strömningsinducerade signaturer från olika ytfartyg.

En jämförande studie av strömningsinducerade signaturer från olika ytfartyg. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Niklas Alin, Christer Fureby
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-09
Rapportnummer: (FOI-R--2679--SE)
Sammanfattning I den här rapporten använder vi resultat från numeriska beräkningar av strömningen kring olika ytfartyg för undersöka kölvattnet, och speciellt kölvattnets undervattensdel eller vaken bakom fartyget. Studien är motiverad av hotet från kölvattenmålsökande torpeder och kölvattenmålsökande sensorer som placerade på ubåtar och autonoma undervattensfarkoster av olika typer. Ett praktiskt exempel som visar på studiens nytta är en konvojsituation med transportfartyg och eskortfartyg. En inkommande kölvattenmålsökande torped vill i framtiden kunna skilja ut transportfartygen från eskortfartygen för att slå antingen mot tranporten eller mot eskorten för att uppnå olika syfte. Det blir då viktigt att inte bara kunna identifiera ett kölvatten eller en vak, utan även att kunna differentiera mellan olika typer av vakar. Sensorutvecklingen har i dagsläget inte kommit så långt att tillförlitliga kölvattenmålsökare finns tillgängliga, men forskning på detta område sker i flera länder och demonstratorer/prototyper finns delvis tillgängliga. I föreliggande studie fokuserar vi på att ta fram karakteristika vakar bakom jagare, transportfartyg och ubåt för att jämföra dessa med varandra. Vi undersöker även inverkan av fart och propulsionsalternativ. Stora skillnader i vakens form och turbulensnivå observeras för jagaren och fraktfartyget, men vi observerar också förvånansvärt stora skillnader i form och turbulensnivå beroende på fart och propulsionsalternativ.
Abstract In this report we use results from computational fluid dynamic (CFD) studies of the flow around different surface ships in order to investigate the wake, and in particular the underwater wake behind the ship. The study is motivated by the threat from wake seeking torpedoes and wake seeking sensors that are placed on submarines and autonomous underwater vehicles of different types. A practical example which indicates the usefulness of the study is a convoy situation with transport vessels and escort vessels. An incoming wake seeking torpedo would in the future be able to strike at either the transport vessels or the escort vessels, depending on the purpose of the attack. It is then important not only to identify a wake, but also to differentiate between different types of wakes. Sensor development has to date not reached as far as reliable wake seeking devices, but research in this area is carried out in several countries and demonstrators/prototypes are partially available. In the present study we focus on deriving characteristic wakes behind destroyer, transport vessel and submarine in order to compare these with each other. We also investigate the influence of speed and propulsion alternative. Large differences in the shape and turbulence intensity of the wake are observed for the destroyer and the transport vessel, but we also observe surprisingly large differences in shape and turbulences intensity depending on speed and propulsion alternative.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182