Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dokumentation av spel för revision av målsättning för amfibiebataljon, Rev HTM Amfbat 2010.

Dokumentation av spel för revision av målsättning för amfibiebataljon, Rev HTM Amfbat 2010. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gabriella Nilsson, Patrik Thorén
Ort: Stockholm
Sidor: 79
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-09
Rapportnummer: (FOI-R--2686--SE)
Nyckelord spel, amfibiebataljon, målsättning, TOEM, SWOT
Keywords war gaming, amphibious battalion, SWOT
Sammanfattning Amfibiebataljonen har verkat som förband sedan 1990-talet med huvudsakligt syfte att kunna ta och försvara terräng i kustområden. Förändrade förutsättningar för planerad HTM år 2010 krävde revision av målsättningen för förbandet. För att genomföra revisionen avropades metodstöd från MTS OA-grupp. Följande rapport är en dokumentation av det metodstöd som lämnats. Arbetet fokuserades till tre arbetsveckor, under maj till november. Under arbetsvecka ett gjordes en översyn av mål för förbandet. Under arbetsvecka två genomfördes spel utifrån ett scenario och två förbandsalternativ. Arbetsveckan avslutades med en sammanställning av styrkor och svagheter som spelet visat att alternativen innebar. Under arbetsvecka tre genomfördes fördjupade analyser inom sju områden varefter slutsatser redovisades. Efter detta genomfördes en revision av förbandsmålsättningen varefter en ny målsättning föreslogs. I rapporten redovisas följande arbetsmoment: utveckling av reviderade typinsatser, spelförutsättningar inkl. speldrag och ROE, slutsatser från spel inkl. spelutfall och SWOT samt analys av ett antal fördjupningsområden. Utgångspunkt för arbetet med revidering av typinsatser var förmågorna som förbandet ska möta enligt Försvarsmaktens utvecklingsplan år 2009. Genom morfologisk analys genererades tre typer av uppdrag fram för att dimensionera förbandet. Spelunderlaget bestod av ett scenario, ett antal speldrag, uppföljningsfrågor och en värderingsmetod baserat på en SWOT-analys. Scenariot byggde på en internationell insats där hela amfibiebataljonen deltog. Två bataljonsalternativ prövades. Motståndaren bestod av en konventionell styrka med låg teknologisk materiell standard samt irreguljära förband. Förbandsalternativen analyserades genom att notera styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Utifrån lämnade slutsatser beslöts att ett antal områden skulle analyseras vidare. Fördjupningsområdena var: logistik, väpnade förmåga, underrättelseinhämtning med eller utan dykgruppbåt, underrättelseinhämtning med eller utan UAV, kustjägarkompaniets uppgifter, bataljonsledningens organisation samt slutligen skydd. De föreslagna analysmetoderna utgjorde ett gott stöd för att fördjupa analysen kring de viktigare osäkerheterna kring amfibiebataljonens utformning. Det goda utfallet är ett resultat av det stora engagemang som deltagarna i arbetet lade ner på att genomföra analysen inom varje moment.
Abstract The amphibious battalion was established in the 1990's with the main purpose to attack and defend terrain in coastal regions. Prior to the 2010 half-time modification the prerequisites were changed and a review of the battalion's requirements was needed. The naval operational analysis group was engaged in the review work. This report is a documentation of the group's methodological support. The analysis was concentrated to three weeks during May to November. The first week an overview of the goals for the force unit was performed. The second week focused on war gaming with one scenario and two different combinations of the unit. The war gaming activity was followed by a SWOT analysis of the alternatives. During the third week seven objects were penetrated in more detail and conclusions were made. Finally a review of the units' requirements was made and a new set of requirements was suggested. In this report following activities are described: generation of reviewed so-called "standard missions", instructions for war gaming including ROE, analysis of war gaming and object analysis. The basis for the review of the standard missions was gathered from the set of required abilities for the amphibious battalion which are stated in the development plan for the Swedish Armed Forces, FMUP 2009. To provide the design requirements three types of missions were generated by morphological analysis. The war gaming was performed as a semi open game. The scenario setting was an international mission where the amphibious battalion formed one task group. Two unit alternatives were evaluated and analysed with a SWOT-tool. The opponent was a conventional force with low standard together with irregular forces. After the war gaming conclusions were drawn and a number of objects for further analysis were selected. Those were: logistics, weapon capability, intelligence with/without diving boat, intelligence with/without UAV, the coastal rangers company missions, the organisation of the battalion command and lastly protection. The methods used proved to be a good support for analysing important uncertainties in the design of the amphibious battalion. The good result is due to the great commitment of the participants during all analysis moments.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182