Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radarmätningar med realistisk väggtyp för verifiering av se-runt-hörn-principen

Radarmätningar med realistisk väggtyp för verifiering av se-runt-hörn-principen Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ain Sume, Stefan Nilsson, Jonas Rahm, Anders Örbom
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2688--SE)
Nyckelord radar, se-runt-hörn, doppler, X-band, urban miljö, multipelreflexer, diffraktion, , betongväggar
Keywords radar, see-around-corner, Doppler, X-band, urban scenario, multiple reflections, , diffraction, concrete walls
Sammanfattning Rapporten beskriver radarmätningar som gjorts på FOI mätplats Lilla Gåra med syfte att demonstrera möjligheten att utan direktsikt detektera rörliga objekt runt hörn med realistiskt väggmaterial, i detta fall lättbetong. Principen har vid tidigare mätningar demonstrerats med hörn till metallväggar. För de aktuella mätningarna byggdes en enkel modell upp av ett hörn tillsammans med en motstående vägg, för att efterlikna t.ex. en gatukorsning. Målobjekten utgjordes dels av två radarreflektorer (sfär och hörnreflektor) och dels av en människa. Årets arbete har omfattat analys av reflektormätningarna. Målreflektorerna rörde sig i cirkelbana på ett vridbord kring dess axel. Radarmätningen gjordes i form av bestämning av frekvensspektrum för radarreturen från mätobjekten, genom frekvensstegning över ett intervall, 9-11 GHz alternativt 8.5-12.5 GHz. Signalbehandlingen har utgjorts av en dubbel fouriertransformering av det mottagna frekvensspektret. Den första delen transformerar frekvensspektrum till en tids- eller avståndsprofil med hög upplösning (7.5 eller 3.75 cm), medan den andra ger dopplerspektrum för signalen i varje upplösningscell i denna profil. Mätningarna visade att målreturen från en reflektor bakom hörnet var detekterbar. Både returer av diffraktion (böjning) runt hörnet och av multipelreflexer i motstående vägg kunde detekteras. Som väntat var diffraktionssignalerna betydligt svagare än returerna från multipelreflexerna. Skillnaden mot metallväggar är att betongen absorberar en del av radarvågen och har högre grad av diffus spridning än metall. Målen är dock fortfarande lätt detekterbara med den rådande geometrin. Detektionerna blir möjliga genom att man utnyttjar dopplereffekten genom att integrera radarreturen från ett antal pulser (den andra delen av fouriertransformeringen enligt ovan). Detta kräver ett koherent system likt det använda med kontroll över fasen. En enskild pulsretur utan denna integrering ger i regel ingen säker måldetektion. Kännedom av målläget och målrörelsen är en annan viktig orsak till detekteringsresultatet, eftersom den möjliggör optimal integration, vilket man i regel inte kan räkna med i ett operativt läge, med okända mätparametrar. Preliminära stickprov av mätningarna mot rörlig människa bakom hörn har visat, att personen uppvisar en dopplersignal som är otvetydigt detekterbar. Därvid har dels samma signalbehandling som för radarreflektorerna använts, samt dels en som baseras på förändringsdetektion av fasen. Förutom närmare analys av mätningarna mot människa utgör en lämplig fortsatt uppgift att studera hur automatisering av dopplersignalbehandlingen för detektion skall ske på ett effektivt sätt. En mer realistisk miljö med verkliga byggnader är också ett naturligt vidare steg.
Abstract This report describes radar measurements made on the FOI test range at Lilla Gåra, near Linköping, to demonstrate the possibility to detect moving objects around corners of realistic wall material, without direct sight. The material was in this case light concrete. The principle has been demonstrated in earlier measurements using corners of metal walls. For the present measurements, a simple model corner with a facing wall was arranged to mimic e.g. a street crossing. The target objects consisted of two radar reflectors (sphere and corner reflector) in addition to a human. This year's work has included analysis of the reflector measurements. The reflector targets were moved in a circular orbit on a turntable around its axis. The radar measurement was made by determination of the frequency spectrum of the radar return from the targets by frequency stepping over an interval, 9-11 GHz or, alternatively, 8.5-12.5 GHz. The signal processing has consisted of a double Fourier transformation of the received frequency spectrum. The first step inverts the frequency spectrum to a time or range profile of high resolution (7.5 or 3.75 cm), whereupon the second one produces a Doppler spectrum of the signal in each resolution cell. The measurements indicated that the return from an object behind the corner was detectable. Both target returns from diffraction (bending) around the corner and from multiple reflections in the opposite wall could be detected. As expected, the diffraction signals were considerably weaker than the returns from the multiple reflections. The difference with respect to metallic walls is that the concrete absorbs part of the radar wave and produces more diffuse scattering than metal. However, the targets are still easy to detect with the actual test geometry. Detection becomes possible by using the Doppler effect by integration of the radar return from a number of pulses (the second part of the above Fourier transform). A coherent system is required for this, with phase control, like the one used. As a rule, a single pulse return without this integration gave no reliable target detection. Knowledge of the target position and its movement was another condition for the detection result, since it makes optimal integration possible, which will not be the case, as a rule, in an operative situation, with unknown measurement parameters. Preliminary sample tests of the measurements of a moving human behind a corner have shown that the person produces a Doppler signal which is unambiguously detectable. In this case the same processing was used as for the reflectors, in addition to one based on change detection of the phase. Besides closer analysis of the measurements with the human, a suitable task for continuation of this work is the study of how to perform automatic Doppler processing for detection in an efficient way. A more realistic environment with real buildings will also be a natural step forward.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182