Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ekonomiberäkningar i perspektivstudierna - en beskrivning av modellen BEMPA.

Ekonomiberäkningar i perspektivstudierna - en beskrivning av modellen BEMPA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Peter Nordlund
Ort: Stockholm
Sidor: 74
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-06-30
Rapportnummer: (FOI-R--2692--SE)
Nyckelord långsiktsplanering, perspektivplanering, perspektivstudier, PerP, FoRMA, BEMPA, , kostnadsberäkningar, försvarsmaktsstrukturer, ekonomimodell, personalförsörjning, materielförsörjning, , livscykelkostnader, LCC
Keywords long-term planning, perspective planning, perspective studies, PerP, FoRMA, BEMPA, costing, force structures, , personnel, manpower, acquisition, life cycle, costs, LCC
Sammanfattning Den långsiktiga planeringen av Försvarsmakten görs huvudsakligen inom den s.k. perspektivstudierna. I perspektivstudierna studeras olika försvarsutformningar på 10-20 års sikt, s.k. försvarsmaktsstrukturer. I en försvarsmaktsstruktur beskrivs insatsorganisationen och dess insatsförband. Dessa försvarsmaktsstrukturer ska också värderas ekonomiskt. Strukturerna ska vara realiserbara inom en rimlig ekonomisk ram. Avvägning inom försvarsmaktsstrukturerna mellan olika insatsförband bör påverkas av en samlad kostnads- och effektivitetsbedömning. Perspektivstudierna behöver därför ett verktyg för ekonomiska värderingar och beräkningar. Den här rapporten beskriver den modell för ekonomiberäkningar, BEMPA (Beräkningsverktyg för Ekonomi, Materiel, Personal och Anläggningar), som användes av den perspektivstudie som i december 2007 lämnade sin slutrapport. Rapporten har sedan till stora delar legat till grund för den pågående ominriktningen av det svenska försvaret, inte minst inom personalförsörjningen.
Abstract The long-term planning of the Swedish Armed Forces is mainly done within the so-called Perspective studies. The perspective planning studies different future force structures 10-20 years from now. A force structure describes the defence organization and its different units. These force structures must also be cost calculated and evaluated economically. The structures must be payable within a realistic defence budget. Balancing of differents parts of the force structures should be affected by an overall costeffectiveness analysis. The Perspective studies therefore need a tool for economic valuations and calculations. This report describes the model of economic projections, BEMPA, used by the perspective planning, which in December 2007 submitted its final report. That report has largely been the basis for the ongoing realignment of the Swedish defence, not least when it comes to leaving the conscript system. BEMPA stands for (Beräkningsverktyg för Ekonomi, Materiel, Personal och Anläggningar = Calculation tool for Economy, Equipment, Personnel and Construction).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182