Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inledande studie om resultatöverföring.

Inledande studie om resultatöverföring. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Åsa Waern
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-03-05
Rapportnummer: (FOI-R--2697--SE)
Nyckelord Resultatöverföring, forskning, forskningsfinansiär, Telekrig
Keywords Knowledge transfer, research, research financer, Electronic Warfare
Sammanfattning Forskning tillskrivs allt oftare en stor betydelse för ekonomisk utveckling. Forskningen skall komma samhället till gagn och forskningsresultat skall leda till nytta för kunden. Detta krav blir allt tydligare även inom Försvarsmakten. Denna rapport sammanfattar en forskningsfinansiärs och ett forskningsprojekts roll för resultatöverföring. Vidare redovisar rapporten forskningsfinansiären Mistra´s starka fokusering på resultat samt Försvarsmaktens Telekrigområde, som anses vara ett gott exempel avseende nyttiggörande av forskning. Syftet med rapporten är att väcka idéer och ge viss inblick i frågeställningar som uppkommer då kravet på nytta med forskning tydliggörs. Nyttan med forskning måste värderas utifrån dess syfte. T.ex. kan inte kunskapsuppbyggande forskning ha samma krav på resultatöverföring som tillämpade forskningsuppgifter. Telekrigområdet framställs ofta som det goda exemplet avseende resultatöverföring och nytta för Försvarsmakten. Jag föreslår i rapporten att närmare, i konkreta fallstudier, studera samarbetet inom området under hela projektcykeln, från kunddialog till projektavslut. Detta kan ge stor insikt i de processer som styr framgången. Insikter som sedan kan användas för att förbättra samarbetet inom andra FoT-områden.
Abstract Research is considered to have a large impact on well-fare and economic growth. The research results shall be useful for the society and valuable for the customer. This requirement is getting more attention also for the armed forces. This report summarizes the contribution from the research founding organisation and the research project to knowledge and technology transfer. Moreover, the report gives an example a result oriented foundation, Mistra, and also the area Electronic Warfare which is known as a good example of performing useful research. The aim with the report is to give ideas and insights to problems that occur when the demand for result oriented research increases. The value of the research results must be seen in the light of the purpose. Research for new knowledge can not have the same demand for knowledge transfer as applied research. The Electronic Warfare area is known as the good example on knowledge transfer and I propose to perform studies on how the cooperation, between researchers and users, works during the projects and what processes are affected. The new knowledge can be used to increase the cooperation and knowledge transfer in other research areas within the armed forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182