Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Identifiering och förändringsindikering av sensordata via vattenmärkning.

Identifiering och förändringsindikering av sensordata via vattenmärkning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: K-G Stenborg, Magnus Herberthson, Gustav Haapalahti
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2699--SE)
Nyckelord Vattenmärke, vattenmärkning, vattenstämpel, digital signatur, watermark, , watermarking
Keywords Watermark, watermarking, digital signature
Sammanfattning Sensordata som innehåller ljud, bild och video inom olika frekvensområden är viktiga, och kommer i framtiden vara ännu mer betydelsefulla, inom försvaret. Vattenmärkning (Watermarking) är en metod som kan användas för att bädda in information i sensordata. Efter inbäddningen skall det inte finnas någon perceptuell skillnad mellan originaldata och den sensordata som fått ett vattenmärke. Detta vattenmärke kan vid ett senare tillfälle utvinnas ur sensordatan och användas för olika säkerhetstillämpningar. I denna rapport går vi djupare in på två av dessa tillämpningar: 1. Identifiering - Ett vattenmärke bäddas in robust i sensordatan och innehåller viktig information som till exempel sensor-id, tidpunkt, sensorinställningar, GPS-positionering och copyrightuppgifter. Anledningen till att sådan information sparas i ett vattenmärke och inte i en header är att det blir svårare att i efterhand manipulera informationen. Dessutom följer informationen alltid med även efter formatbyten och andra omvandlingar så att viktiga uppgifter inte riskeras att förloras. 2. Förändringsindikation - För digitala sensordata finns det inget negativ som kan användas för att påvisa hur originaldata såg ut. Därför finns det risk för att medvetna manipuleringar eller omedvetna förändringar av sensordata medför att felaktigt grundade beslut fattas. Genom att använda så kallade bräckliga vattenmärken går det avgöra om sensordata har blivit förändrat eller ej. Vissa sådana metoder kan dessutom upptäcka inom vilka områden som till exempel en bild har blivit förändrad och några metoder kan även delvis återskapa originalinformationen i dessa områden. Denna rapport går först igenom grunderna för vattenmärkning och studerar sedan vad som tidigare gjorts inom de båda tillämpningsområderna. Ett scenario med övervakningskameror runt ett skyddsområde används för att illustrera hur vattenmärkning på olika sätt kan användas för att öka säkerheten.
Abstract Sensor data containing sound, images and video with various frequency contents are important, and will in the future be even more so, within the Swedish Defence. Watermarking is a method which can be used to embed information in such data. After the embedding, there should be no conceptual difference between the original and watermarked sensor data. The watermark can at a later stage be extracted from the sensor data and used for security applications. In this report we will we look into two such applications: 1. Identification - A watermark is embedded in the sensor data in a robust manner. It can contain important information like, for example sensor id., timestamps, sensor settings, GPS data and copyright information. The reason for this information to be stored as a watermark rather than in a header is that it is harder to manipulate the information afterwards. In addition, the information will remain even after a format change or another transform, which means that important data is not lost. 2. Change detection - To digital sensor data there is no ´negative´ which can be used to prove what the original data looked like. Therefore, there is a risk that deliberate manipulations or accidental changes of sensor data results in decisions made on false premises. By using so called fragile watermarks, it is possible to decide whether sensor data have been changed or not. With some fragile watermarking methods, it is in addition possible to discover in which parts for example an image have been manipulated, and some methods can even partly recover the original information in these areas. This report starts by addressing the fundamentals of watermarking, and is then studying achievements within the above mentioned application areas. A scenario with surveillance cameras around a restricted area is used to illustrate how watermarking can be used in different ways to improve the security.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182