Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Gasningskemikalier i importcontainrar : en sammanfattande rapport om bekämpningsmedeligasform,deras toxicitet och förekomst i svenska importcontainrar:

Gasningskemikalier i importcontainrar : en sammanfattande rapport om bekämpningsmedeligasform,deras toxicitet och förekomst i svenska importcontainrar: Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Linnéa Bohlin, Crister Åstot, Lars Rittfeldt
Ort: Umeå
Sidor: 24
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-05-12
Rapportnummer: (FOI-R--2701--SE)
Nyckelord Gasning, gasningskemikalier, gasdetektion, metylbromid
Keywords Fumigation, fumigant, gas, detection, methyl, bromide, sulfuryl
Sammanfattning Gasning används världen över för att sterilisera odlingsjord samt för att skydda livsmedel och andra varor mot skadedjur eller svampangrepp. De kemikalier som används är flyktiga högtoxiska bekämpningsmedel som utöver sin verkan på skadeorganismer även är giftiga för människor. Vid gasning lufttätas först det utrymme som ska gasas och fylls därefter med den giftiga gasen. Inför export gasas fraktcontainrar och lastutrymmen för att skydda lasten från att bli förstörd under transporten samt för att undvika att främmande organismer sprids till andra länder. Det är tänkt att gasen ska diffundera ut och försvinna ut i atmosfären efter gasningsperioden, men ofta finns höga koncentrationer gas kvar då lasten har kommit till rätt destination och ska lastas av. Detta har lett till problem för personal inom tull och kustbevakning, som vid inspektion av laster kan ha blivit exponerade för höga halter av gasningskemikalier. Lagerarbetare vid ett flertal stora importföretag har vid hantering och uppackning av varor också upplevt symptom som kan kopplas ihop med exponering för gasningskemikalier. Ett flertal olika instrument för detektion av gaser finns på marknaden idag, men de stöter ofta på problem vid detektion av en eller flera gasningskemikalier. Dessa kemikalier har nämligen så vitt skilda egenskaper att förutsättningarna för detektion är mycket olika.
Abstract Fumigation is a method used worldwide to sterilize soil and to protect foodstuffs and other products against pests and diseases. The chemicals used are volatile, highly toxic pesticides, called fumigants, which in addition to their effect on pests also are toxic to humans. When fumigating an object, a gas tight cover is placed over it and thereafter the space is filled with toxic gas. Freight containers and cargo are fumigated before export in order to protect the cargo from being damaged during transportation and to avoid organisms from spreading to other countries. The gas is expected to diffuse off and disappear to the atmosphere after the fumigation process is over, but often there are high concentrations of gas left when the cargo has reached its final destination and are to be unloaded. This has led to problems for personnel within the Swedish Customs and the Coast Guard, who, at the inspection of cargoes, may have been exposed to high levels of fumigation chemicals. Stock workers at several major importing companies have, while handling and unpacking goods, also experienced symptoms of fumigation chemical poisoning. A variety of instruments for detection of gas are available on the market today, but they often face problems in the detection of one or several fumigants. These chemicals have very different physical and chemical properties, which make the conditions for detection very different.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182