Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI Miljöredovisning 2008.

FOI Miljöredovisning 2008. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jan Johansson, Jan Sjöström, Hans Jubrink, Rose-Marie Karlsson, Ingvar Nedgård, Jerker Thorpsten, Petter Wulff
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-03-09
Rapportnummer: (FOI-R--2702--SE)
Nyckelord miljöledningssystem, miljökonsekvensbeskrivning, miljöforskning
Keywords environmental management systems, environmental impact assessment, environmental research
Sammanfattning Under 2008 har FOI ytterligare minskat sin personalstyrka, vilket resulterat in en minskad total elförbrukning från ca 11 500 MWh 2007 till ca 11 300 MWh 2008. Dock har elförbrukningen per anställd ökat, vilket kan bero på att den nyttjande lokalytan inte reducerats 2008. Totala mängden utsläpp av koldioxid från energiförbrukning och tjänsteresor uppgick 2008 till motsvarande ca 2 500 ton CO2 eller 2,6 ton per anställd, vilket är en minskning jämfört med 2007. För de betydande miljöaspekterna har totalt 17 delmål satts av avdelningarna. av dessa har 10 uppfyllts helt eller till mer än hälften. Sex av målen har redovisats i form av nyckeltal. En intern miljörevision har genomförts vid avdelningarna för Forskningsstöd respektive Informationssystem i Linköping. Där utfördes dels genomgång av lokaler, besök av miljöstation och kemilaboratorium, dels muntliga intervjuer med ledning och nyckelpersoner vid båda avdelningarna. Slutsatsen dras att miljöarbetet på lokal nivå fungerar väl. Den totala kostnaden för miljöarbetet vid FOI uppgick år 2008 till 1,6 Mkr. Av denna summa var 0,5 Mkr kostnader för det myndighetsövergripande miljöarbetet och 0,8 Mkr kostnader för miljöarbete vid avdelningarna, samt 0,3 Mkr för externa kostnader förenade med tillståndsansökan enligt Miljöbalken för anläggningen i Grindsjön. Indirekt miljöpåverkan uppkommer till följd av FOI:s forskning. Under år 2008 har FOI genomfört 12 miljöprojekt åt försvarssektorn på totalt 15 Mkr. Vid FOI bedrivs också civil miljöforskning. Denna omfattade 2008 totalt 10 Mkr. Sammanlagt har FOI därmed bedrivit miljöforskning för 25 Mkr.
Abstract During 2008, FOI further reduced its staff resulting in a decreased overall energy consumption from approx. 11 500 MWh in 2007 to approx. 11 300 MWh in 2008. However, the energy consumption per employee has increased, which could be explained by the fact that the used office area still is the same as in 2007. In 2008, the total amount of carbon dioxide emissions due to energy consumption and transport reached an approx. 2 500 tons of CO2, or, 2,6 tons per staff member, a decrease compared to 2007. When it comes to the important environmental aspects, the divisions have set 17 partial objectives of which 10 have been partially or more than partially fulfilled. Six of the objectives have been accounted for using ratios. An in-house environmental revision has been conducted at the divisions for Research Support and Administration and Information Systems in Linköping. At the latter, an inspection of the premises, the recycling stations as well of the chemistry laboratories was conducted. Moreover, interviews were carried otu with the top management and other key managers at both divisions. In conclusions, the environmental work is functioning well on a local level. In 2008, the total cost of the environmental work at FOI amounted to SEK 1,6 million of which SEK 0,5 million were costs for the authority-wide environmental work and SEK 0,8 million for the divisional one. In addition, 0,3 million were external costs regarding the permit application for the establishment in Grindsjön, all in accordance with the Swedish Environmental Code. The research at FOI has an indirect impact on the environment. During 2008, FOI performed 12 environmental projects at the request of the defence sector to a sum of SEK 15 million. FOI also performs civilian environmental research which amounted to SEK10 million in 2008. In all, FOI has thus conducted environmental research to the sum of SEK 25 million.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182