Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Collaborative Synchronization Management Tool - A User´s Guide.

Collaborative Synchronization Management Tool - A User´s Guide. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Johan Schubert, Pontus Hörling, Johan Walter
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-02-19
Rapportnummer: (FOI-R--2706--SE)
Nyckelord CSMT, cross-impactmatris, morfologisk analys, effektbaserad syn på operationer, EBAO, effektbaserad planering, EBP, effektbaserad utvärdering, EBA
Keywords CSMT, Cross-Impact Matrix, morphological analysis, Effects-Based Approach to Operations, EBAO, Effects-Based Planning, EBP, Effects-Based Assessment, EBA
Sammanfattning Detta är en enkel användarhandledning till verktyget Collaboration Synchronization Management Tool (CSMT), avsett att användas vid effektbaserad planering (EBP) under en effektbaserad syn på operationer (EBAO). CSMT använder en s.k. crossimpactmatris som populeras med information om hur olika planeringsobjekt, så som aktiviteter och förväntade effekter, antas påverka varandra positivt eller negativt (stödjer eller motverkar varandra). Denna information skall tas fram genom bedömning under EBP-fasen, och används för att analysera hur de planerade aktiviteterna, stödjande effekterna samt avgörande villkoren kan påverka det militära sluttillståndet. Metoder för att analysera planers stabilitet, samt för att jämföra planalternativ, visas.
Abstract A user's guide is presented for the Collaboration Synchronization Management Tool (CSMT), intended for use during Effects-Based Planning (EBP) within an Effects-Based Approach to Operations (EBAO). This tool uses a Cross-Impact Matrix (CIM) which is populated with the cross-impact information about how different planning objects, such as Actions and Effects, are assessed to affect each other in a positive or negative way (support, or counteract each other). This information should be gathered during the EBP phase, and is used for analyzing how the developed Actions, Supporting Effects and Decisive Conditions can affect each other and the Military End State. It is shown how to use CSMT for analyzing plan stabilities and comparing plan alternatives.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182