Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Extrema väderhändelser i Skåne. Pressklipp 2003-2007.

Extrema väderhändelser i Skåne. Pressklipp 2003-2007. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Annika Carlsson-Kanyama
Ort: Stockholm
Sidor: 64
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-02-10
Rapportnummer: (FOI-R--2708--SE)
Nyckelord klimatförändring, anpassning, extrema väderhändelser, lokal klimateffektprofil
Keywords climate change, adaptation, extreme weather events, Local Climate Impact Profile, LCLIP
Sammanfattning Vi har gått igenom vad Skånes lokaltidningar skrivit om konsekvenserna av extrema väderhändelser under år 2003-2007. Syftet har varit att pröva det första steget i en metod som på svenska kan kallas för en lokal klimateffektprofil (Local Climate Impact Profile). Metoden har tagits fram i Storbritannien för att bland annat kartlägga samhällets sårbarheter för extrema väderhändelser i dag och i framtiden, då klimatet har förändrats. Utifrån denna kunskap kan man ta beslut om anpassningsåtgärder. Pressgenomgången resulterade i 147 tidningsartiklar som ger en bild av sårbarheter för extrema väderhändelser i Skåne. Artiklarna behandlar blåst, skyfall, värmebölja och torka, åska, väder kring nollgraderspunkten samt en del övriga väderhändelser. Vissa händelser beskrivs mer frekvent än andra. Artiklarna om blåst och skyfall är till exempel fler än artiklarna om värmebölja och torka. En rad aktörer drabbas, alltifrån privatpersoner och företag till den offentliga sektorn. I framtiden kommer både skyfall och värmeböljor att bli vanligare och intensivare, och samhället behöver förbereda sig för detta. Vi rekommenderar därför att arbetet med lokala klimateffektprofiler fortsätter. Samarbete med regionala och lokala aktörer bör då ske. En lokal klimateffektprofil bör också kunna kompletteras med andra verktyg för klimatanpassning, såsom socioekonomiska scenarier och kostnads- och nyttoanalyser.
Abstract The report sets out the results of a trawl of the Skåne local media regarding the consequences of extreme weather events during the years 2003-2007. The purpose has been to try out the first stage in drawing up a Local Climate Impacts Profile. The Local climate Impacts Profile is a method developed in the United Kingdom to enable local authorities to determine, among other things, the vulnerability of the local community to extreme weather events both now and in the future as the climate changes. This knowledge enables decisions to be made on measures to adapt to climate change. The media trawl resulted in 147 press articles which provide a picture of vulnerabilities to extreme weather events, including those relating to Skåne. The articles relate to gales, torrential rain, heat waves and drought, thunderstorms, freezing weather and a number of other weather events. Certain events are described more frequently than others and the articles about gales and torrential rain outnumber those on heat waves and drought. Many different actors are affected, ranging from private individuals to companies and the public sector. In the future it is likely that both torrential rain and heat waves become more frequent and society needs to prepare for this. Continuing work on Local Climate Impacts Profiles is recommended and these should be conducted in coooperation with regional and local actors. Other tools for adaptation to climate change, such as socio-economic scenarios and cost-utility analysis, should be able to complement a Local Climate Impacts Profile.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182