Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Den stora vågen - Kinas framtida strategiska ubåtsförmåga.

Den stora vågen - Kinas framtida strategiska ubåtsförmåga. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mårten Stenmark, Eva Dalberg
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-03-03
Rapportnummer: (FOI-R--2722--SE)
Nyckelord Kina, kärnvapen, strategiska ubåtar, SSBN, ICBM, säkerhetspolitik
Keywords China, nuclear weapons, strategic submarines, security
Sammanfattning Trots den snabba utvecklingen av ekonomin i Kina, med den förändring detta innebär för samhället i stort, ligger Kinas hållning som kärnvapennation fast. Denna innebär förmågan att upprätthålla en minimal kärnvapenavskräckning genom en trovärdig andraslagsförmåga. även numerären av kinesiska stridsspetsar ser fortsatt ut att vara stabil om ca. 200 st. Däremot sker en teknisk utveckling för att säkerställa andraslagsförmågan även i framtiden. Som ett led i detta sker en satsning på det strategiska ubåtsvapnet, som visserligen har en lång utvecklingshistoria i Kina , men vars operativitet varit ifrågasatt. Denna utveckling innebär både utveckling av en serie strategiska ubåtar (Jin typ 094) och interkontinentala milliler (JL-2) som kan avfyras från dessa ubåtar. Vi bedömer att denna satsning kommer att förstärka Kinas andraslagsförmåga. Det krävs stora underrättelse- och spaningsresurser för en motståndare att bevaka strategiska ubåtar, och det är svårt att uppnå ett garanterat skydd mot dem. Detta gäller även den för Kina dimensionerande motståndaren, USA, som både har en stor kärnvapenarsenal, stora spaningsresurser och ett missilförsvar under utveckling. På så vis är satsningen på ett strategiskt ubåtsvapen ett på många sätt fördelaktigt alternativ för Kina, som möter deras behov av att kunna skydda sin kärnvapenarsenal, samtidigt som det medger en flexibel förmåga som kan användas globalt i framtiden. Faran med Kinas ambitioner ligger i hur dessa påverkar de säkerhetspolitiska allianserna i regionen, och hur de i förlängningen kan komma att driva på rustningssituationen i Asien, där det idag finns många länder med kärnvapen eller kärnvapenambitioner.
Abstract Even though the development of the economy in China has been tremendous, with the change this implies for the society as a whole, the Chinese stance as a nuclear weapon state remains unchanged.This implies the sustainment of a minimal nuclear threat capability. The nuclear arsenal, as well, seems to remain stable at roughly 200 nuclear warheads. On the other hand there is an ongoing technical development to maintain minimal deterrence in the future. As an element of this development there is a strategic nuclear submarine force venture that, even though its history is long. has been questioned regarding its operability. Currently, a new series of strategic submarines (Jin type 094) as well as new intercontinental missiles (JL-2), which can be launched from these submarines, are under development. We find that this venture will strengthen the Chinese second strike capability. It is an intelligence as well as reconnaissance heavy endeavour to track strategic submarines, and it is hard to achieve warranted protection against their threat. This holds for the USA, the dimensioning threat for China, which has both a large nuclear arsenal, huge reconnaissance capability as well as a missile defence under development. In this way, the strategic nuclear submarine force is in many ways an advantageous alternative for China, which meets the need for protection of its nuclear arsenal, as well as being a flexible capability which can be used globally in the future. The danger of the Chinese ambitions lies in their interaction with the policies of the security alliances of the region, and whether this interaction will result in an arms race in Asia, a region with many states with nuclear weapons as well as those with nuclear ambitions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182