Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Climate adaptation in Sweden: Organisation and experiences.

Climate adaptation in Sweden: Organisation and experiences. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Malin Mobjörk, Bengt Johansson
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-03-17
Rapportnummer: (FOI-R--2725--SE)
Nyckelord klimatförändring, anpassning, anpassningskapacitet, policyskapande
Keywords climate change, adaptation, adaptation capacity, policy-making
Sammanfattning Klimatanpassning har kommit att bli en central fråga för att hantera framtida klimatförändringar vid sidan av pågående åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid. Den här rapporten ger en introduktion till pågående klimatanpassningsåtgärder i Sverige och beskriver det organisatoriska ramverk som omger klimatanpassningsarbetet. Rapporten baseras på publicerade dokument och ett mindre antal personliga kontakter. Medeltemperaturen i Sverige förväntas öka med 3-5 grader till 2080 jämfört med medeltemperaturen för åren 1961-1990. Dessutom förväntas förändringar ske i nederbördsmönster samt en ökad havsnivå. Klimatförändringarna kommer därför att leda till nya former av sårbarheter för infrastruktur men också negativa hälsoeffekter till följd av längre perioder med riktigt varmt väder och en ökad risk för smittspridning. Den svenska policyn för att hantera risker, sårbarheter och kriser har hitintills i Sverige tagit sin utgångspunkt i att ansvariga aktörer ska vara de som är ansvariga även under normala omständigheter. Detta innebär att det mesta av ansvaret, och därmed verktygen för att arbeta med klimatanpassning, återfinns på den lokala nivån. Kommunerna i Sverige är ansvariga för den fysiska planeringen och för mycket av den lokala infrastrukturen, dvs. områden som är centrala att skydda till följd av klimatförändringarnas negativa effekter. Kommunerna är dessutom ansvariga för åtgärder för att reducera sårbarhet vid extraordinära händelser. Den nationella regeringen och statliga myndigheter har endast litet operativt ansvar beträffande klimatanpassning, utan agerar mer som kunskapskällor och finansiärer samt ansvarar för lagstiftningen. Nätverk mellan olika myndighetsnivåer och mellan myndigheter och privata aktörer antas ha stor betydelse för att arbeta med klimatanpassning. Klimatanpassningsarbetet i Sverige är i ett inledande skede. På den nationella nivån har några åtgärder gjorts för att ändra lagstiftningen så att klimatförändringar lättare kan inkluderas i de normala planeringsaktiviteterna. På olika samhällsnivåer har kartläggningar gjorts för att skatta de risker som klimatförändringarna antas medföra. Dessutom har nödvändig dokumentation för ett proaktivt beslutsfattande tagits fram, t.ex. gällande landhöjning, vattenflöden och markförhållanden. Regelförändringar har gjorts gällande fysisk planering och byggnader får bara uppföras på platser lämpliga för det ändamålet och med hänsyn taget till olyckor, översvämningar och erosion. Boverket har fått ett särskilt ansvar att utveckla metoder och planeringsinstrument för detta. Statliga myndigheter med särskilt ansvar har inom sina respektive områden påbörjat undersökningar över förväntade sårbarheter kopplade till klimatförändringar. Detta gäller särskilt Vägverket och Banverket. Jordbruksverket har också initierat ett projekt som syftar till att ta fram kunskap om hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka de tekniska systemen i jordbrukssektorn såso
Abstract During recent years, adaptation to climate change has become a more explicit part of climate policy both internationally and in Sweden. This report gives an overview of adaptation activities in Sweden and describes the organisational framework that underpins such adaptation work. The report is based on published documents and a limited nunber of personal contacts. In Sweden, the average temperature is expected to increase by 3-5 C by 2080 compared with the mean level recorded during the period 1961-1990. Changes in precipitation patterns and higher sea levels are also expected. Climate change will thus lead to new vulnerabilities in infrastructure and negative health effects will appear as a result of longer periods with high temperature and an increased risk of spread of infection. The generally policy in Sweden for dealing with risks, vulnerabilities and crises is to allocate the various responsibilities to the same actors during crises as under normal conditions. Therefore much of the responibility and tools for dealing with climate adaptation lie at the local level. Local authorities in Sweden are responsible for physical planning and most local infrastructure, i.e. areas that are important for guarding against negative impacts of climate change. Another area of responsibility for local authorities is measures to reduce vulnerability to extraordinary events. Central government and state agencies have few operational roles with regard to climate adaptation but act rather as asource of information and funding, and as providers of the regulatory framework. Networks between different levels of government and between government and private actors are expected to play an important role in deaaling with climate adaptation. The work on climate adaptation is still in its infancy in Sweden. Some efforts have been made at national level to change regulations so that climate change can more easily be included in normal planning activities.The risks of climate change have been mapped on different levels of society and materials necessary for proactive decision-making, such as more detailed knowledge about land elevation, water flows and ground conditions, has been compiled. Regulations have been changed regarding physical planning and new buildings must be located on land suitable for that purpose with regard to accidents, floodings and erosion. The National Board of Housing, Building and Planning has been specifically tasked with developing methods and planning instruments for this. State agencies with special responsibilities have started investigating the expected vulnerability due to climate change in their respective areas. This is particularly evident for the Swedish Road Administration and the Swedish Rail Administration. The Swedish Board of Agriculture has also initiated a project aimed at providing knowledge of how future climate change will affect technical systems in agriculture, such a pipe drainage, embankments a

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182