Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nordisk försvarspolitisk samverkan: Fortsättningsstudie. Strategiska mål och operativa behov -nationella eller gemensamma?

Nordisk försvarspolitisk samverkan: Fortsättningsstudie. Strategiska mål och operativa behov -nationella eller gemensamma? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bo Ljung, Karlis Neretnieks
Ort: Stockholm
Sidor: 103
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-05-08
Rapportnummer: (FOI-R--2734--SE)
Nyckelord nordisk samverkan, säkerhets- och försvarspolitik, likheter och skillnader, jämförelse, strategiska mål, operativa behov, operativa förmågor, krishantering, solidaritetsoperation, försvar
Keywords Nordic co-operation, security and defence policy, similarities and differences, comparison, strategic goals, operational requirements, operational capabilities, crisis management, solidarity operation, defence
Sammanfattning Vilka likheter finns i fråga om norska, finländska och svenska strategiska mål, operativa behov och befintliga eller planerade förmågor? I vad mån är detta en grund för en utökad samverkan i syfte att kunna öka ländernas operativa förmåga? Länderna har till stora delar olika strategiska inriktningar. Norge prioriterar kris- och incidenthantering. Allvarliga kriser eller försvar av landet skall hanteras tillsammans med allierade inom ramen för NATO. Finland prioriterar främst förmågan att kunna avskräcka från, eller om så skulle krävas avvärja, ett militärt angrepp. Sverige inriktar främst sin militära förmåga mot att kunna delta i intenationella operationer. Det tydligaste, och för alla länderna gemensamma, deluppgiften (för Sverige huvuduppgiften) för deras försvarsmakter är att kunna bidra till internationell fred och säkerhet. Inget av länderna utesluter dock uppgifterna att försvara eget territorium eller hantera kriser i närområdet. Det finns därför en god grund för en ökad samverkan i syfte att öka ländernas operativa förmåga inom flera områden, och därigenom bättre tillgodose deras strategiska intressen. Av de nordiska länderna är Finland idag ledande i fråga om sådana operativa förmågor och kompetenser som främst är knutna till försvar av det egna territoriet. Norge har genom sitt alliansmedlemskap särskilda kompetenser när det gäller att verka inom ramen för NATO, vilka saknas i Sverige och Finland. Sådana kompetenser är sannolikt helt oundgängliga vid en stabiliseringsoperation (krishantering) i närområdet. Sverige har förmågor och kompetenser, främst kopplade till internationella operationer, som skulle kunna vara av värde för de övriga nordiska länderna. För att uppnå en god effekt av nordisk samverkan i syfte att öka ländernas operativa förmåga krävs: en ökad strategisk samsyn avseende vilka militära utmaningar som kan vara aktuella internationellt och i det nordiska närområdet, utgående från gemensamma strategiska mål, tydliga krav på vilka operativa förmågor som då behövs i de enskilda länderna och eventuellt gemensamt, en långt driven harmonisering avseende doktriner, metoder och materiel.
Abstract Which similarities exist with regard to Norwegian, Finnish and Swedish strategic goals, operational requirements and present or planned capabilities? To what extent does this provide a ground for widened co-operation in order to increase the military capabilities of the countries concerned? To a large extent the strategic orientation of the three countries differs. Norway prioritises crisis- and incident-management. Serious crises or national defence will be handled together with allies within NATO. Finland prioritises primarily the ability to deter from, or if needed, to repel, a military attack. Sweden directs its military capabilities primarily at participating in international operations. The most evident, and to all countries common, mission of their armed forces (for Sweden the main mission) is to contribute to international peace and security. However, none of the countries rules out territorial defence or regional crisis management. Consequently, there is a good ground for widened co-operation aimed at increasing capabilities in several areas, thereby better serving the strategic interests of the respective country. Of the Nordic countries , Finland is today leading as concerns such operational capabilities and compentencies primarily linked to territorial defence. Norway, through its alliance membership, has special compentencies for working within NATO, which Sweden and Finland are lacking. Such compentencies would, in all probability, be quite indispensable for stabilisation operations (crisis management)in the Northern European region. Sweden has capabilities and competencies, primarily linked to international operations, which could be of value to the other Nordic countries. Effective Nordic co-operartion, aimed at increased operational capabilities, demands: a more common strategic perception regarding actual military challenges, internationally and in the Northern European region, based on common strategic goals, clear demands regarding operational capabilities needed in each country or possibly together, a far-reaching harmonisation concerning doctrines, methods and equipment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182