Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inläggsmaterial för strålbildande RSV. Sammanfattning av verksamhet bedriven under 2001-2008.

Inläggsmaterial för strålbildande RSV. Sammanfattning av verksamhet bedriven under 2001-2008. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andreas Helte
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-04-20
Rapportnummer: (FOI-R--2735--SE)
Nyckelord inläggsmaterial, RSV, SPS, slagpressteknik, nanomaterial, molybden, volfram
Keywords linear materials, shaped charge, SPS, HERF, nano materials, molybdenum, tungsten
Sammanfattning RSV-stridsdelar har under lång tid framgångsrikt använts för att bekämpa stridsfordon, stridsvagnar, fartyg, ubåtar, fortifikatoriska anläggningar mm. Nya moderna tilläggsskydd och förbättrade grundskydd har i viss utsträckning gjort hotet från enkla RSVstridsdelar mindre allvarligt. För att möta denna utveckling har stridsdelsforskning runt om i världen undersökt olika sätt att förbättra RSV-stridsdelarnas prestanda mot dessa nya skydd. Ett sätt att öka prestandan är genom att utnyttja mer kraftfulla sprängämnen. Ett problem med detta är att koppar, som i dagsläget är det absolut vanligaste inläggsmaterialet, inte kan belastas mer utan att ge upphov till strålar med försämrade penetrationsegenskaper. För att kunna komma vidare krävs andra, tyngre och starkare, inläggsmaterial som samtidigt är lika sega (duktila) som koppar. De två mest lovande inläggsmaterialen är molybden och volfram som båda har de efterfrågade egenskaperna. Dessa material kräver dock en mycket finkornig mikrostruktur för att uppträda duktilt. En del av FOI:s forskning kring stridsdelar har därför fokuserat på att ta fram och pröva tillverkningsmetoder som ger finkorniga, gärna nanostrukturella, materialstrukturer och att undersöka hur dessa material fungerar som inläggsmaterial. Utöver molybden och volfram har man även försökt att förfina mikrostrukturen hos koppar och undersökt hur amorfa material, som helt saknar kristallstruktur, fungerar som inläggsmaterial. Efter omprioriteringar från Försvarsmakten och FOI kommer rena materialfrågor inte att prioriteras i den närmsta framtiden. Det saknas dock en sammanställning över tidigare genomförd forskning med slutsatser om vilka tekniker och material som är av speciellt intresse. Syftet med denna rapport är att sammanfatta framkomna resultat i lättillgänglig form samt ange källor där den intresserade läsaren kan hitta detaljerna från de studier som genomförts på FOI.
Abstract Shaped charge warheads have been successfully used for a long time in defeating combat vehicles, main battle tanks, ships, submarines, fortifications etc. New modern add-on armours and improved base armours have to some extent decreased the threat posed by simple shaped charge warheads. To face this challenge a lot of research around the world has been devoted to develop warheads with better performance against these new armours. One way to increase the performance is to use a more powerful high-explosive. However, copper which today is the most commonly used liner material cannot be loaded much more without generating incoherent jets. To progress in this field it is necessary to use other materials with higher density and bulk sound speed without sacrifice ductility. The two most promising materials are molybdenum and tungsten. These materials are however brittle at normal conditions and requires a very fine microstructure to behave ductile. Part of the research at FOI has for this reason been directed to investigate different techniques to prepare liner materials with fine grained microstructure, preferably nano structural, and to evaluate how these materials performs as liner materials. In addition to molybdenum and tungsten, efforts have also been made to improve the microstructure of copper and to study how amorphous materials, which lack a crystal structure, perform as liner materials. The purpose of this report is to summarize the results from research on liner materials for shaped charges carried out during the period of 2001-2008 at FOI.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182