Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Industrial repositioning from OEM to supplier.

Industrial repositioning from OEM to supplier. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mattias Axelson, Martin Lundmark
Ort: Stockholm
Sidor: 79
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-10-08
Rapportnummer: (FOI-R--2740--SE)
Nyckelord ompositionering, diversifiering, företagsstrategi, slutprodukttillverkare, flygplanstillverkning, kompetenser, underleverantör, leverantörskedjor, industriellt nätverk
Keywords repositioning, diversification, corporate strategy, Original Equipment Manufacturer (OEM), commercial aircraft production, supply chains, competences, industrial network
Sammanfattning Denna rapport beskriver och analyserar Saab Aerostructures ompositionering 1997-2008 från slutprodukttillverkare av regionala affärsflygplan (Saab 340 och Saab 2000) till underleverantör av delsystem på nivå 1 under Airbus och Boeing.Denna typ av ompositionering är mycket ovanlig; att "nedstiga" från slutprodukttillverkare till underleverantör, och samtidigt överge befintlig marknad och produkt och övergå till annan marknad och produkt. Den är intressant för företag och för beslutsfattare inom myndigheter, inte minst eftersom ompositionering diskuteras som en tänkbar framtidsväg för försvarsföretag verksamma i Sverige. Studiens syfte är att identifiera och förklara centrala faktorer i ett industriföretags ompositionering från slutprodukttillverkare till leverantör av delsystem. Under detta finns två forskningsfrågor. 1. vilka interna organisatoriska faktorer påverkade ompositioneringsprocessen? 2. Vilka faktorer i den exteerna omgivningen genererade möjligheter och hinder för ompositioneringsprocessen? Huvudfokus ligger på den interna strategiska processen inom Saab Aerostructures (forskningsfråga 1). Bakgrunden är att Saab Commercial Aircraft år 1996 hade stora ekonomiska förluster i sin tillverkning av regionala affärsflygplan. Beslut togs om att snabbt avsluta fortsatt tillverkning och utveckling. Efter en period av försök med många olika affärsidéer, bildades Saab Aerostructures 1 januari 1998. Målet var att etablera en stark position som underleverantör av primärstrukturer till Airbus och Boeing på nivå 1, dvs. på högsta systemnivå. Utifrån initiala beställningar på tillverkning av detaljer till Boeing över större åtaganden åt framför allt Airbus och i mindre grad Boeing, har de lyckats med att år 2008 skapa en etablerad position som underleverantör av primärstrukturer till Airbus och Boeing. Utifrån vår fallstudie ser vi följande interna faktorer som avgörande för att lyckas med en ompositionering från OEM till underleverantör: Tillgång till konkurrenskraftiga interna resurser: Nischteknologier som kan exploateras på den nya marknaden, befintliga kompletterande resurser som industriella produktionsmiljöer, produktions-kompetens;, befintlig personalresurs med tillämpbar kompetens och erfarenhet. Organisationsförändring: förertaget behöver förändra t ex interna rutiner och inställningen till kund för att transformera organisationen från att styra ett industiellt nätverk till att bli en lyhörd och kundinriktad underleverantör. En sådan förändring tar många år och möjliggörs av intensiv interaktionmed kund. Synergier med etablerad verksamhet: Om resurser används för både existeerande och ny marknad genereras lärande och skapas kostnadssynergier. Tydlig strategisk vision: En tydlig och hållbar strategisk vision av den framtida positionen är en viktig förändringsbärare. Visionen måste balansera stabilitet och anpassning till externa förändringar. ompositionering påverkas av externa faktorer i affärsomgivningen: Utveckling av leverant
Abstract This report describes and analyses Saab Aerostructures´ repositioning during 1997-2008 from original equipment manufacture (OEM) of regional jets (Saab 340 and Saab 2000)to 1st -tier subsystem supplier under Airbus and Boeing. This type of repositioning is very rare, to "descend" from OEM to supplier, and at the same time abandon present market and product, migrating to a different market and product. It is an issue of interest to both companies and policy-makers. The reason is the current discussion about whether defence companies in Sweden could seek a future as suppliers instead of their current roles as OEMs. The purpose of the report is to identify and explain critical factors in the repositioning of an industrial company from original equipment manufactorer to subsystem supplier. There are two research questions: 1. Which major organizational factors influenced the repositioning process? 2. Which factors in the external environment generated opportunities and challenges for the repositioning process? The main focus is on the internal strategic process within Saab Aerostructures (research question 1). Saab Commercial Aircraft had in 1996 huge economic losses in its production of commercial jets. A decision was eventually made to terminate continued production and development. Instead of closing down the industrial plant Saab Aerostructures was formed on Januari 1, 1998. The vision was to establish a strong position as supplier of so called primary structures to Airbus and Boeing on tier 1, i.e.the highest system level. Starting from initial build-to-print orders to Boeing over larger commitments to mainly Airbus, Saab Aerostructures has in 2008 succeeded in reaching an established position as supplier of primary structures to Airbus and Boeing. Baswed on case study, we see the following internal factors as critical for succeeding with a repositioning from OEM to supplier in a different market: Access to competitive internal ressources: Niche technologies that can be exploited in the new market; existing complementary such as production facilities, production know-how, existing personnel pool with adequate competence and experience. Organizational change: Companies must change e.g. organizational routines and approaches to customers in order to transform from a role of OEM to that of a costumer-oriented supplier. such a change takes many years and is supported by intensive interaction with the customer. Synergies with established business: If resources are used for both the existing market and the new market, this generates cost and learning synergies. Clear strategic vision: A clear and robust strategic vision of the future position is an important change carrier. The vision must be balanced between stability and responsiveness to external change. The repositioning is influenced by external factors in the business environment: Development of supply chains: The repositioningis enhanced if OEM companies on the new market a

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182