Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Indikatorer på annalkande konflikter. Ett förslag till modell för beslutsstöd.

Indikatorer på annalkande konflikter. Ett förslag till modell för beslutsstöd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gunnar Holm
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-04-21
Rapportnummer: (FOI-R--2746--SE)
Nyckelord beslutsstöd, indikatorer, fallbaserat lärande, upplopp
Keywords decision support, indicators, case-based reasoning, CBR, MOOTW, military operations other than war
Sammanfattning Framgångsrik ledning av krishantering bygger bl.a. på den samlade erfarenheten från tidigare kriser. Det är därför önskvärt att kunna samla och återanvända denna erfarenhet i s.k. falldatabaser. Med hjälp av fallbaserat lärande bör det då vara möjligt att få automatisk indikering på att en aktuell situation är på väg att spåra ur. Baserat på denna metodik är föreliggande arbete ett försök att finna vägar från ett mer konceptuellt resonerande via generiska situations- och händelsemodeller till mer konkreta matematiskt formulerade modeller. Som exempel används framför allt händelseförloppet vid kravallerna i Göteborg i juni 2001 och i viss mån upploppen i Kosovo i mars 2004. metoden skulle kunna utnyttjas med Impactorium som beräknings- och presentationsplattform. I detta verktyg som utvecklats vid FOI för situations- och hotanalys, struktureras möjliga framtida händelser med avseende dels på hur sannolika de är, dels hur stor påverkan de har på uppkomsten av det otrevliga tillstånd som vi vill undvika.
Abstract Succesful command and control is based on the collected experiences of former crisis. Therefore it is desirable to collect and reuse all these experiences in so-called case databases. With case based reasoning it then should be possible to get automatic indications when a current situation is about to get out of hand. Based on this hypothesis our present work is an attempt to find ways to develop specific, mathematically formulated models from a more conceptual reasoning through generic situation and event models. As an example the course of actions of the riots in Göteborg at the EU summit in June 2001 is used, and to some extent also the March 2004 events in Kosovo. The method might be used with Impactorium as a computation and presentation platform. With this tool, which is developed at FOI, for situation and threat analysis, future possible events are structured due to their probability and their impact on the development of the undesired state that we want to avoid.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182