Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Goal Conflicts in Adaptation to Climate Change. An inventory of goal conflicts tn the Swedish sectors of the built environment, tourism and outdoor recreation, and human health.

Goal Conflicts in Adaptation to Climate Change. An inventory of goal conflicts tn the Swedish sectors of the built environment, tourism and outdoor recreation, and human health. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karin Edvardsson Björnberg, Åsa Svenfelt
Ort: Stockholm
Sidor: 100
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-06-10
Rapportnummer: (FOI-R--2747--SE)
Nyckelord klimatförändringar, anpassning, målkonflikter, fysisk planering, muljömål, byggd miljö, turism och friluftsliv, hälsa
Keywords climate change, adaptation, goal conflicts, physical planning, environmental objectives, built environment, tourism/outdoo recreation, human health
Sammanfattning Beslut som rör anpassning till klimatförändringen innebär ofta ett val mellan olika handlingsalternativ, vilka enskilt eller tillsammans kan påverka möjligheten att nå andra samhällsmål. Ibland uppstår konflikter mellan målet om anpassning och andra samhällsmål. Det sker när genomförandet av en anpassningsåtgärd gör det svårare att nå något annat mål som beslutsfattaren själv eller någon annan vill uppnå. För att undvika negativa sidoeffekter på andra samhällsmål behöver beslutsfattaren känna till de kortsiktiga och långsiktiga (miljömässiga, ekonomiska, sociala och etiska) konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Med andra ord, innan beslut om anpassning fattas behöver man inte bara kunna fastställa hur effektiv och kostnadseffektiv en åtgärd är utan även hur rimlig den är givet beslutsfattarens övriga mål. Idealt sett bör en åtgärd vara hållbar i den bemärkelsen att den på ett framgångsrikt sätt anpassar samhället till klimatförändringen samtidigt som den inte skapar onödiga konflikter med andra samhällsmål och värden. Det faktum att anpassningen till klimatförändringen ofta påverkar våra möjligheter att nå andra mål visar på behovet av att kunna förutsäga de miljömässiga, sociala och ekonomiska effekterna av enskilda anpassningsåtgärder, strategier och policys i ett tidigt skede i beslutsprocessen. För att säkerställa att klimatanpassningen är förenlig med andra strävanden behövs verktyg som kan användas för att förutsäga och värdera olika utfall liksom för att väga utfallen mot varandra i de fall de inte är förenliga. Det finns idag relativt begränsad forskning om målkonflikter i förhållande till klimatanpassning. Syftet med den här rapporten, som har producerats inom ramen för forskningsprogrammet Climatools (www.climatools.se), är att ge kunskap om vilken typ av målkonflikter svenska beslutsfattare (främst på lokal och regional nivå) kommer att behöva hantera när de fattar beslut om anpassning inom sektorerna byggd miljö, turism och friluftsliv samt hälsa. Rapporten visar att målkonflikter är relativt vanligt förekommande i anpassningsarbetet. Ibland handlar det om konflikter mellan målet om anpassning och målet om utsläppsbegränsningar ("mitigation"), som när luftkonditionering och andra mekaniska kylsystem som används för att begränsa hälsoeffekterna av t.ex. värmeböljor även bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser. I andra situationer handlar det om att anpassningen gör det svårare att nå mål om bevarandet av värdefulla naturområden, som när skidanläggningar som omlokaliseras till platser med bättre snöförhållanden påverkar den biologiska mångfalden negativt. Ofta kan en och samma anpassningsåtgärd göra det svårare att nå en viss grupp av mål medan andra mål främjas. Det gör att beslut om anpassning till klimatförändringen ofta är komplexa och svåra att hantera. Olika typer av målkonflikter kräver troligtvis olika typer av lösningar. Ett av de kanske mest uppenbara sätten att förhindra uppkomsten av målkonflikter i an
Abstract Decision-making concerning adaptation to climate change often involves choosing between different options, each of which can have important implications for the achievability of other goals and policies. Sometimes, conflicts arise between the goal of adaptation and other policy goals. This occurs when the implementation of an adaptation measure makes it more difficult to achieve some other goal that the decision maker aims to achieve. To avoid producing negative impacts on other goals, the decision maker must have a good understanding of the long- and short-term consequences (environmental, economic, social and ethical) of her decisions. In other words, before an adaptation measure is decided on, two things must be established: how successful the measure will be in terms of expected effectiveness and cost efficiency and how appropriate it is given the decision maker's other aims and goals. Ideally, an adaptation measure should be sustainable in the sense that it is effective in abating the negative effects of climate change (or seizing new opportunities engendered by such changes) without negatively affecting other goals and values. The fact that adaptation decisions generally produce more than one outcome points to the need for assessing and predicting the environmental, social and economic impacts of individual adaptation measures, strategies or policies at an early stage in the decision-making process. To ensure the coherence of adaptation measures with other policy goals, there is a need for tools to assess and predict outcomes, but also to balance those outcomes and trade them off in situations where they are not easily reunited. So far, relatively little research has been performed on goal conflicts and conflict resolution in adaptation to climate change. The aim of this report, which was produced as part of Climatools' research programme (www.climatools.se), is to provide basic data on what kind of goal conflicts Swedish decision makers will likely have to handle as they make decisions concerning adaptation in the sectors of the built environment, tourism and outdoor recreation, and human health. As the report shows, goal conflicts in adaptation are common phenomena. Sometimes, adaptation conflicts with mitigation efforts, such as when airconditioning and other mechanical cooling systems used to reduce heat-related mortality also increase carbon dioxide emissions. At other times, adaptation conflicts with goals concerning the preservation of natural and cultural values, such as when ski establishments are relocated to meet snow deficits, resulting in biodiversity loss and damage to landscape integrity. Often, adaptation conflicts with some goals while at the same time benefits others, which makes choices concerning adaptation complex and difficult to manage. Different types of goal conflicts will likely require different types of solutions. Perhaps the most obvious strategy to avoid conflicts is to make sure that they do not arise

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182