Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Scenario i stadsmiljö – konnektivitetsanalys när noder i scenariot är utrustade med A-vågform alternativt dubbla (A- och B-) vågformer

Scenario i stadsmiljö – konnektivitetsanalys när noder i scenariot är utrustade med A-vågform alternativt dubbla (A- och B-) vågformer Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karina Fors, Björn Johansson, Elisabeth Löfsved, Jan Nilsson, Mattias Sköld
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-06-25
Rapportnummer: (FOI-R--2755--SE)
Nyckelord stadsscenario, scenario, konnektivitet, relänod
Keywords urban scenario, scenario, connectivity, relay node
Sammanfattning FOI har tidigare tagit fram flera scenarier tillsammans med försvarsmakten för användning vid studier av kommunikationssystem. De har ökat förståelsen för de möjligheter och begränsningar olika tekniklösningar har och fyller en viktig roll vid kravställning av nya system. Ett av den nya typen av scenario är för urban miljö där både taktiskt uppträdande och fysikaliska begränsningar skiljer sig avsevärt från tidigare scenarier. Ett sådant scenario har tidigare tagits fram i samarbete med MSS Kvarn och används även i det här arbetet. Tidigare resultat av konnektiviteten för det framtagna scenariot när en vågform på 300 MHz bandet används visar att detta behöver utökas med ett antal extra noder s.k. relänoder. Relänoderna bestod av upphöjda noder (stationära och mobila) och noder utplacerade på marken (stationära). Men även efter att scenariot hade förstärkts med relänoderna på marken var det svårt att uppnå full konnektivitet (under hela scenariot kan alla noder nå alla andra noder, via flerhopp om så behövs). Därför modifierades nätet ytterligare genom att vissa av scenariots noder samt marknoderna utrustades med dubbla vågformer (i form av två olika radiosystem). Analysen av konnektivitet för noder med dubbla vågformer i scenariot är det nya bidraget till de resultat som beskrivs i den här rapporten Sammanfattningsvis är upphöjda noder mer fördelaktigt än noder på marken. Det räckte att använda endast en upphöjd nod (t.ex. en UAV). Däremot med 7 extra relänoder på marken fick nätet inte full konnektivitet. När vissa av grundscenariots 26 noder utrustades med dubbla vågformer räckte det i det "optimal" fallet att endast en av noderna utrustades. Samma gällde även för noderna på marken. Genom att använda dubbla vågformer i ett antal noder (minst någon nod inom varje grupp) blir konnektiviteten riktigt bra. För att bättre kunna bedöma hur många noder och vilka som behöver utrustas med dubbla vågformer i olika situationer skulle fler scenarier behöva undersökas. Dessutom finns det ett behov av bättre verktyg för att beräkna vågutbredningen. Scenarioexemplet som behandlats i detta projekt ger dock en fingervisning av vad som kan förväntas.
Abstract In order to be able to study the performances of tactical communication systems, a number of scenarios have previously been worked out by FOI with the support of the Swedish Armed Forces (SwAF). These scenarios have increased the understanding of the possibilities as well as the limitations of the different technical solutions and have played an important role for understanding how to specify the necessary requirements on future communication systems. In this report, an urban scenario is considered. In this scenario, both the tactical behavior and physical limitations are different from those in previous studied scenarios. The used urban scenario was worked out together with the ground warfare school "MSS Kvarn" and is described in an earlier report. The previously reported results for the urban scenario can be summarized as follows; full connectivity of the network cannot be maintained by using one waveform only on the 300 MHz band. To improve the connectivity additional nodes (relay nodes with the same waveform) where added. The added relay nodes consisted of elevated nodes (stationary and mobile) and nodes on the ground. By an elevated relay node (e.g., an UAV) full connectivity was obtained. However, by using relay nodes on the ground too many was needed (alternatively they had to be placed on very good location) to obtain full connectivity. Therefore, the use of relay nodes on the ground was judged not to be a good solution. The focus of this report is to investigate another option, which is to equip some of the nodes with double waveforms, one on 300 MHz and one on 50 MHz. The results show that by using double waveforms in some of the nodes it is possible to obtain full connectivity. In fact, it was possible in this particular scenario to find an "optimal node" to equip with double waveforms. That is, only this node required double waveforms to obtain full connectivity. Clearly, in practice it is almost impossible to know in advance which the optimal node is. However, by using double waveforms in at least one node in each of the groups, a less sensitive solution is obtained and the connectivity become quite good. The scenario example investigated gives us a good hint of what that can be expected. Nevertheless, to be able to better assess how many nodes, and which nodes that have to be equipped with double waveforms in different situations, more scenarios should be investigated. Moreover, it would be desirable with better (more efficient and accurate) wave propagation tools to calculate the path losses on the links in the scenario.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182