Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Numerical Simulation of Store Separation for Quasi-Steady Flow.

Numerical Simulation of Store Separation for Quasi-Steady Flow. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Torsten Berglind
Ort: Stockholm
Sidor: 58
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-07-07
Rapportnummer: (FOI-R--2761--SE)
Nyckelord lastfällning, vapenschakt, instationär strömning, stelkroppsmodell
Keywords Store separation, Weapons Bays, Unsteady Flow, Rigid Body-model
Sammanfattning Sammanfattning med FoT25-projektet "Studier av inre vapenutrymme" har varit att bygga upp kunskap om effekter av instationär ströming av flygprestanda, på vapenschakt och på separationsbanor. Ett av de långsiktiga delmålen är att kunna prediktera fallbanor för laster från vapenschakt vilket oftast innebär instaionära strömningsförhållanden. I denna rapport beskrivs en metod att göra kvasistationära beräkningar för separation av extern last. Ett integrerat system för simulering av separationsförlopp med strömingslösaren Edge har utvecklats. Beräkningar av kvasistationär strömning har kopplats till en flygmekanisk modell och den relativa rörelsen mellan flygplan och last har avbildats med en sekvens av deformerade och omgenererade nät. Den flygmekaniska modellen består av ekvationssystemet för en stelkroppsrörelse som löses med ett 5:e ordningens Runge-Kutta-schema. Den flygmekaniska modellen verifierades mot analytiska testfall och befanns ge mer än tillräcklig noggrannhet för typiska separationsbanor. För att validera implementationen av systemet för vapenseparationsbanor, beräknades ett AGARD-fall för separation av extern last. En fenförsedd missil separerades från en generisk vinge-sting-pylon-konfiguration med hjälp av en ERU(Eject Release Unit). Beräknad separationsbana och attiotydvinklar stämmer bra med experiment.
Abstract The main purpose of the FoT25-project "Studies of weapons bays" project has been to gain knowledge about the impact of unsteady flow around weapons bays on flight performance, on the cavity walls and on store separation trajectories. One of the long terms goals is to be able to predict trajectories for stores from weapons bays usually implying unsteady flow conditions. In this report a method for computations of separation of an external store assuming quasi-steady flow conditions is presented. An integrated system for store separation simulations with the flow solver Edge has been developed. Computations of quasi-steady flow have been directly coupled to a flight mechanics model and the relative movement between the aircraft and the store are mapped by a sequence of deformed and remeshed grids. The flight mechanics model consists of the equations for rigid body motion solved by a fifth order Runge-Kutta scheme. The flight mechanics model was verified against analytical test cases demonstrating that the accuracy is more than sufficient to compute typical store separation trajectories. In order to validate the implementation of the system for store separation computations, an AGARD-test case for external store separation was computed. A finned missile is separated from a generic wing-sting-pylon configuration with use of an ERU (Eject Release Unit). The computed trajectories and attitudes agree well with experiment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182