Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

EU och NATO som framtida strategiska aktörer - den sista frusna konflikten? Uppgifter och utmaningar 2010-2030.

EU och NATO som framtida strategiska aktörer - den sista frusna konflikten? Uppgifter och utmaningar 2010-2030. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Madelene Lindström, Mike Winnerstig
Ort: Stockholm
Sidor: 114
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-06-04
Rapportnummer: (FOI-R--2763--SE)
Nyckelord EU, NATO, ESFP/GSFP, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Polen, USA, Ryssland, Kina, globalisering, geopolitik, terrorism, migration
Keywords EU, NATO, ESDP/CSFP, France, Great Britain, Germany, Poland, USA, Russia, China, globalisation, terrorism, geopolitics, migration
Sammanfattning Efter en genomgång av de senaste årens utveckling inom ESFP och NATO analysens möjliga utvecklingslinjer för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) samt NATO i ett längre tidsperspektiv. I två tidigare FOI-rapporter skisserades fyra scenarier avseende hur EU respektive NATO kan komma att utvecklas. För utvecklingen av EU identifierades följande alternativ: (1) att EU utveclöas mot en federation; (2) att ett EU-status-quo-anno-2009 bibehålls men blir lite starkare; att EU tappar i styrka och blir svagt och splittrat eller (4) att vi får bevittna en åternationalisering av säkerhetspolitiken. För NATO resonerades det kring möjligheterna att vi får se (1) ett globalt NATO, (2) ett europeiskt NATO, (3) att EU tar över efter NATO eller slutligen, (4) att NATO återgår till alliansens kärnfrågor. För att säga något om vilken riktning organisationerna kommer att ta i framtiden utgår analysen i denna rapport från ett antal påverkansfaktorer i form av teman(geopolitik, globalisering, terrorism och migration) samt ett urval av externa (FN, AU, Kina och Ryssland)respektive interna (EU3, Polen samt USA) aktörer. I rapporten konstateras att USA och Ryssland som aktörer sannolikt kommer att påverka utvecklingen av EU och NATO i högsta grad. Vidare förefaller trender kopplade till geopolitik dominera medan säkerhetspolitiska utmaningar i form av migration och terrorism är mindre relevanta för huruvida exempelvis EU upplöses och utvecklas i federal riktning. Däremot torde detta vara teman som påverkar inriktningen på samarbetet. I rapporten uppmärksammas dock även en rad interna aktörer av betydelse att följa samt integrationspositiva effekter som spiller över från andra politikområden. Vidare uppmärksammas i studien en dominoeffekt: ju fler EU-medlemsstater som kommer att prioritera NATO desto starkare blir NATO och desto fler måste då prioritera NATO, inte sällan på bekostnad av EU, och motsatt; skulle fler prioritera EU skulle med största sannolikhet per automatik också färre prioritera NATO och därmed skulle NATO bli mindre relevant. Av de fyra ovan presenterade "EU-scenarierna" förefaller det mest sannolika vara att EU som organisatioo utvecklas enligt linjen "status quo ... fast lite starkare". Att EU:s medlemsstater helt skulle upphöra att samarbeta på det utrikes- och säkerhetspolitiska området bedöms inte särskilt troligt. Ett mer rimöligt utfall skulle vara att medlemsländerna aktivt bestämmer sig för att begränsa samarbetet till mer okontroversiella delar av säkerhetspolitiken och lämnar försvarsmaterielsamarbete, energisäkerhet och andra liknande frågor som ger upphov till stora meningsskiljaktigheter bland medlemsländerna därhän. Vad gäller NATO:s framtida utveckling antas det andra scenariot, dvs, ett mer europeiserat NATO, vara det mest sannolika. Den franska återintegrationen i NATO:s militära kommandostruktur som tog sin början i april 2009 kommer sannolikt att leda till att många av låsningarna både för
Abstract In two previous reports, published by the Swedish Defence Research Agency (FOI), four scenarios were constructed regarding the future developments of the EU - primarily the European Security and Defence Policy (ESDP) - and the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) as strategic actors in a 20 year perspective. For the EU, the four scenarios that were identified in the report ranged from (1) the EU becoming a full-blown federation, (2) an EU limited to a 2009 status quo situation, (3) an EU that becomes increasingly weak and divided, and (4) a complete re-nationalization of European security policy. Regarding NATO the four scenarios were (1) a global NATO, (2) a Europeanized NATO, (3) an EU taking over the tasks of NATO and (4) a return to the alliance "corequestion". In this report, these scenarios for the EU/ESDP and NATO are developed and analysed further, with the help of a number of conceptual themes such as geopolitics, globalisation, migration and terrorism. In addition, we also elaborate about the impact of a selected number of internal actors (Poland, The United Kingdom, France, Germany and The United States) and external ones (the UN, the AU, China and Russia). In the report it is concluded that the United States and Russia are the external actors that will influence the development of both the EU and NATO to the highest degree. Furthermore, trends connected to geopolitics are assumed to dominate while migration and terrorism might influence the direction of the cooperation within both organizations. They are, however, probably less relevant for whether e.g. the EU will eventually become a federation or be dissolved. The report also identifies a number of internal actors of importance and spill-over effects from other policy areas. Furthermore, a domino effect is suggested: the more EU member states that prioritise NATO, the stronger NATO becomes. Other member states must then also prioritise NATO on the expense of the EU - and vice versa. Of the above presented EU scenarios, the most probable one is likely the EU developing according to the status quo scenario - though a little bit stronger. That the EU Member States would cease to cooperate in foreign and security policy is not considered to be very likely. A more plausible development would be that the member states actively would decide to restrict the cooperation to more uncontroversial parts of the security policy, thus leaving aside cooperation on defence materiel, energy security and other questions that give rise to differences in opinion among the Member States. In the case of NATO, the second scenario - a Europeanized NATO - is considered to be the most likely. The reintegration of France in the NATO military command structure, that began in April 2009, will likely lead to the abolishment of many thorny problems both in terms of French policy and in terms of the EU-NATO relationship. It can also lead to an increased French interest in the construction of stronger

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182