Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Clouds at the horizon? Security challenges in South Africa´s post-transition period.

Clouds at the horizon? Security challenges in South Africa´s post-transition period. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Camilla Elowson
Ort: Stockholm
Sidor: 74
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-06-18
Rapportnummer: (FOI-R--2765--SE)
Nyckelord Sydafrika, post-transition, demokratisering, säkerhetsutmaningar, utrikespolitik
Keywords democratisation, security challenges, foreign policy
Sammanfattning Denna rapport analyserar den politiska utvecklingen under Sydafrikas posttransitionsperiod, med avsikt att peka på möjliga hot för den interna och regionala säkerhetssituationen. Rapporten, som är skriven inom ramen för Afrikaprojekt vid FOI, är indelad i tre delar. En första ambition är att beskriva huvudsakliga tendenser som har trätt fram som allt mer överhängande problem under ANC´s styre hittills. Detta inkluderar problem på gräsfotsnivå, liksom svagheter i samhällsstyrningen. I rapportens andra del analyseras betydelsen av de senaste politiska händelserna i Sydafrika, inklusive det nya politiska ledarskapet och det förändrade politiska landskapet. Slutligen diskuteras möjliga innebörder av den rådande politiska kontexten för Sydafrikas interna säkerhet, liksom för Sydafrikas vilja och kapacitet att engagera sig för fred och demokrati i regionen. Detta inbegriper en bedömning av hur Sydafrikas inrikes- och utrikespolitik kan utvecklas under den nya presidenten Jacob Zuma. Det är troligt att landets starka engagemang när det gäller afrikansk fred och säkerhet kommer att skifta till ett fokus på att leverera på den inhemska arenan. Angående Sydafrikas diplomatiska engagemang i Zimbabwe, är bedömningen att detta kommer att vara begränsat de kommande åren. Andra regionala risker inkluderar ett sviktande internationellt förtroende för Sydafrika, vilket skulle underminera dess roll som en stabiliserande kraft i regionen. Inrikespolitiskt sett kan fientliga protester och lokalt våld bli konsekvensen av brustna förväntningar hos befolkningen, samt av den osäkerhet som det nya politiska landskapet fört med sig. Framväxten av en styvare opposition kan också på ett mer framgångsfullt sätt exponera problem som associeras med ANC:s styre. Detta riskerar utlösa en våldsam reaktion bland människor som tjänar på vänskapspolitiken och beskyddarsystemet, samt leda till att det styrande partiet anammar ett mer auktoritärt styre för att kunna säkra sitt grepp om makten.
Abstract This report analyses political developments in post-transitional South Africa, with a view to signal possible threats to the domestic and regional security situation. This report, commissioned by the Ministry of Defence, is divided into three parts. A first ambition is to describe key tendencies that have emerged as increasingly pressing problems during the ANC rule up until now. This involves community level concerns, as well as governance issues. Secondly, the significance of the latest political events in south Africa, including the new political leadership and an altered political landscape, is analysed. Finally, some implications of the current political context for the South African internal stability, as well as for South Africa´s will and capacity to engage in peace and democracy in the region, are discussed. This includes assessing the development of South African domestic and foreign policies under the new president Jacob Zuma. The country´s strong commitment in terms of African peace and security is likely to be shifting towards a focus on delivery at the domestic front. Concerning South Africa´s diplomatic engagement in Zimbabwe, it is assessed to be limited in the coming years. Other regional risks include a declining international confidence in South Africa, which would undermine its role as a stabilising force in the region. On the domestic level, hostile protests and local violence could be the consequence of failed expectations among the population as well as of the uncertainty brought on by the new political landscape. The growth of a tougher opposition could also expose problems associated with the ANC rule in a more successful way. This risks provoking violent reaction among people benefiting from the patronage and crony systems, as well as leading to the ruling party taking a more authoritarian approach to secure its grip on power.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182