Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bistatic SAR campaign 2009 experiment plan.

Bistatic SAR campaign 2009 experiment plan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Ulander, Anders Gustavsson, Tommy Jonsson, Gunnar Stenström
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-07-08
Rapportnummer: (FOI-R--2779--SE)
Nyckelord SAR, bistatisk, LORA, SETHI, klotterundertryckning, skog, urban miljö
Keywords SAR, bistatic, LORA, SETHI, clutter suppression, forest, urban
Sammanfattning Rapporten redovisar planering och förberedelser inför ett bistatiskt experiment 2009 med flygburen radar inom ramen för ett bilateralt forskningssamarbete mellan FOI i Sverige och DGA/ONERA i Frankrike. Preliminära flygprov planeras i Frankrike under hösten 2009 och en större mätkampanj planeras i Sverige under 2010. Syftet är att demonstrera bistatisk SAR på VHF/UHF-bandet (222-460 MHz), och speciellt att undersöka mål-klotter-förhållandet för dolda mål i skog och urban miljö som funktion av bistatisk geometri. Beräkningar och simuleringar har tidigare visat att mål-klotter-förhållandet kan öka väsentligt i bistatisk SAR jämfört med monostatisk geometri. Fenomenet förklaras av att reflektionen mellan horisontell mark och vertikal trädstam eller husvägg, vilken ofta dominerar i monostatisk SAR, minskar när den bistatiska elevationsvinkeln ökar medan målarean är relativt oförändrad. Ett tidigare experiment, som genomfördes under 2007 på låga VHF-bandet (28-73 MHz) med en markfast och en flygburen radar, kunde påvisa fenomenet för lämpliga val av geometrier. Följande flygburna radarsystem kommer att deltaga i de preliminära flygproven 2009: ? LORA, utvecklat av FOI och installerat i FMV:s provflygplan Sabreliner. ? SETHI, utvecklat av ONERA och installerat i en Falcon 20. Ett samfunktionsprov genomfördes framgångsrikt under hösten 2008 där de två radarsystemen testades tillsammans i labbmiljö. Bägge systemen är konstruerade för att fungera antingen som monostatisk sändare och mottagare (aktiv mod) eller som bistatisk mottagare (passiv mod). Systemsynkronisering och frekvensavstämning sker med hjälp av 1PPS-signalen från GPS-mottagare i respektive system. Det planerade experimentområdet är lokaliserat i närheten av staden Mende på lämpligt avstånd från flygbasen i sydfranska Nîmes.
Abstract The report describes planning and preparations for a bistatic airborne radar experiment in 2009 within a bilateral research collaboration between FOI in Sweden and DGA/ONERA in France. Preliminary flight tests will be conducted in France during the fall 2009 and a larger data collection is planned to be conducted in Sweden during 2010. The objective is to demonstrate bistatic SAR in the VHF/UHF-band (222-460 MHz), in particular to investigate target-to-clutter-ratio for targets concealed in forest and urban environment as a function of bistatic geometry. Computations and simulations have shown that the target-to-clutter-ratio can increase significantly in bistatic SAR compared to monostatic geometry. The phenomena occurs since the reflection between horizontal ground and a vertical tree stem or building wall, which often dominates in monostatic SAR, decreases as the bistatic elevation angle increases, whereas the target cross section is relatively unchanged. An earlier experiment, performed during 2007 in the low VHF band (28-73 MHz) with a ground based and airborne radar, has shown that the phenomena exist for suitable geometries. The following airborne radar systems will participate in the preliminary flight tests during 2009: ? LORA, developed by FOI and installed on FMV's test aircraft Sabreliner. ? SETHI, developed by ONERA and installed on a Falcon 20. A laboratory test was successfully conducted during the fall of 2008 whereby the two radar systems were operated together. Both systems are designed to function either as monostatic transmitter and receiver (active mod) or as bistatic receiver (passiv mode). System synchronization and frequency tuning is done based on the 1PPS-signal from a GPS-receiver in each system. The planned experiment area is close to the city of Mende which is located at a suitable distance from the airbase at Nîmes in southern France.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182