Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nordisk försvarspolitisk samverkan: Strategiska mål och operativa behov. En sammanfattande översikt.

Nordisk försvarspolitisk samverkan: Strategiska mål och operativa behov. En sammanfattande översikt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bo Ljung, Karlis Neretnieks
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-06-22
Rapportnummer: (FOI-R--2782--SE)
Nyckelord nordisk samverkan, säkerhets- och försvarspolitik, likheter och skillnader, jämförelser, strategiska mål, operativa behov, operativa förmågor, krishantering, solidaritetsoperation, försvar
Keywords Nordic co-operation, security and defence policy, similarities and differences, comparisons, strategic goals, operational requirements, operational capabilities, crises management, solidarity operation, defence
Sammanfattning Vilka likheter finns i fråga om danska, finländska, norska och svenska strategiska mål, operativa behov och befintliga eller planerade förmågor? I vad mån är detta en grund för en utökad samverkan i syfte att kunna öka ländernas operativa förmåga? Länderna deklarerar till stora delar olika strategiska mål. Norge prioriterar kris- och incidenthantering i närområdet. Allvarliga kriser eller försvar av landet skall hanteras tillsammans med allierade inom ramen för NATO. Danmark prioriterar internationella operationer tillsammans med NATO-allierade. Finland prioriterar främst förmågan att kunna avskräcka från, eller om så skulle krävas avvärja, ett militärt angrepp. Sverige inriktar främst sin militära förmåga mot att kunna delta i internationella operationer inom ramen för FN, EU eller NATO. En tydlig och för alla länderna gemensam, deluppgift (för Sverige och Danmark huvuduppgift) för deras försvarsmakter är att kunna bidra till internationell fred och säkerhet. Inget av länderna utesluter dock uppgifterna att hantera kriser i närområdet eller försvara eget territorium, även om det sistnämnda särskilt i det danska fallet ses som en mycket avlägsen eventualitet. För Norge och Danmark är detta i så fall en NATO-angelägenhet. sammantaget finns det en grund för en ökad samverkan i syfte att öka ländernas operativa förmåga inom flera områden, och därigenom bättre tillgodose deras strategiska intressen. Av de nordiska länderna är Finland idag ledande i fråga om sådana operativa förmågor och kompetenser som främst är knutna till försvar av det egna territoriet. Norge och Danmark har genom sitt alliansmedlemskap särskilda kompetenser när det gäller att verka inom ramen för NATO, vilka saknas i Sverige och Finland. Sådana kompetenser är sannolikt oundgängliga vid en stabiliseringsoperation (krishantering) i närområdet. Sverige och Danmark har förmågor och kompetenser, främst kopplade till internationella operationer, som skulle kunna vara av värde för de övriga nordiska länderna. För att uppnå en god effekt av nordisk samverkan i syfte att öka ländernas operativa förmåga krävs: En ökad strategisk samsyn avseende vilka militära utmaningar som kan vara aktuella internationellt och i de nordiska närområdet, utgående från gemensamma stategiska mål, tydliga krav på vilka operativa förmågor som då behövs i de enskilda länderna och eventuellt gemensamt, en ökad harmonisering avseende doktriner, metoder och materiel. För svenskt vidkommande gäller att ett tydligare ställningstagande avseende strategiska mål och därav betingade operativa behov förefaller vara önskvärt. Inom området internationella operationer har Sverige kompetenser och resurser som kan vara attraktiva vid utökad nordisk samverkan. I fråga om att med militära medel kunna visa solidaritet i närområdet liksom vid försvar av territoriet synes dock en meningsfull samverkan förutsätta en till delar förändrad inriktning av försvarsmaktens utveckling och de typer av övningar som kan bedriva
Abstract Which similarities exist with regard to Danish, Finnish, Norwegian and Swedish strategic goals, operational requirements and present or planned capabilities? To what extent does this provide a ground for widened co-operation in order to increase the military capabilities of the countries concerned? To a large extent the strategic goals declared by the four countries differ. Norway prioritises crisis- and incident-management in its vicinity. Serious crisis or national defence will be handled together with allies within NATO. Denmark prioritises international operations together with NATO -allied. Finland prioritises primarily the ability to deter from, or if needed, to repel, a military attack. Sweden directs its military capabilities primarily at participating in international operations within the framework of UN, EU or NATO. An evident, and to all countries common, mission of their armed forces (for Sweden and Denmark the main mission) is to contribute to international peace and security. However, none of the countries rules out regional crisis management or territorial defence, even if in the Danish case the latter is seen as a very remote contingency. If so, for Norway and Denmark, this is a NATO-affair. Consequently, there is a ground for widened co-operation aimed at increasing capabilities in several areas, thereby better serving the strategic interests of the respective country. Of the Nordic countries, Finland is today leading as concerns such operational capabilities and competencies primarily defence . Norway and Denmark, through its alliance membership, have special competencies for working within NATO, which Sweden and Finland are lacking. Such compitencies would probably be indespensable for stabilisation operations (crisis management) in the Northern European region. Sweden and Denmark have capabilities and competencies, primarily linked to international operations, which could be of value to the other Nordic countries. Effective Nordic co-operation, aimed at increased operational capabilities, demands: a more common strategic perception regarding actual military challenges, internationally and in the Northern European region, based on common strategic goals, clear demands regarding operational capabilities needed in each country or possibly together, an increased harmonisation concerning doctrines, methods and equipment. As concerns Sweden, a more explicit position with regard to strategic goals and conditional operational requirements seems desirable. Within the sphere of international operations Sweden has competencies and resources that could be attractive in connection with increased Nordic co-operation. However, as concerns the ability to show solidarity in the Nordic vicinity by military means, as well as to defend the territory, a meaningful co-operation seems to imply certain alterations regarding. Swedish armed forces developments and types of exercises pursued.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182