Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Transnistrien: En ekonomisk och säkerhetspolitisk analys.

Transnistrien: En ekonomisk och säkerhetspolitisk analys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jakob Hedenskog, Jesper Roine
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-06-30
Rapportnummer: (FOI-R--2784--SE)
Nyckelord Transnistrien, Moldavien, Ryssland, EU, Ukraina, ekonomi, säkerhetspolitik, Transnistrienkonflikten, Gazprom, Igor Smirnov, Jevgenij Sjevtjuk
Keywords Transnistria, Moldova, Russia, ukraine, economy, security policy, Transnistrian conflict, Yevgeny Shevchuk
Sammanfattning Transnistriens ekonomi är liten och dess befolkningfattig i BNP/capita -termer räknat. Ekonomins huvudsakliga aktiviteter är baserade på ett litet antal stora företag som till största del ärvts från sovjettiden. Regionens totala ekonomi är ungefär en tredjedel av vad den var 1990, detta trots en kraftig ekonomisk tillväxt under det senaste decenniet. Under denna period har Transnistrien fortsatt att ackumulera en mycket stor utlandsskuld, i storleksordningen 200-300 procent av BNP (till största del en statsskuld i form av uteblivna betalningar till Gazprom), samtidigt som man sålt de flesta statliga tillgångar. Handels- och bytesbalansunderskotten är kroniskt stora och detta beror inte på att regionen attraherar stora utländska direktinvesteringar. Sammantaget betyder detta att utgångsläget är mycket dåligt för att klara av en kris som den pågående globala recessionen. Helhetsbedömningen är att Transnistrien inte skulle klara av dagens situationutan hjälp utifrån. Denna hjälp kommer till största del nu liksom den gjort sedan början av 1990-talet från Ryssland. Ryska ekonomiska och politiska intressen är idag de i särklass viktigaste i Transnistrien och en lösning av konflikten med Moldavien som inte involverar Ryssland är otänkbar. Även om Ryssland idag gynnas av status quo kan inte på sikt uteslutas att Ryssland skulle släppa taget om Transnistrien och öppna för en återförening med Moldavien förutsatt att dess inflytande över Moldavien inte äventyras.
Abstract Transnistria´s economy is small and its population poor in terms of GDP/capita. The main economic activities in Transnistria are mainly based on a small number of big enterprises inherited from the Soviet era. The total economy of the region is one third of what it was in 1990, despite a strong economic growth during the last decade. During this period, the region has accumulated a big foreign debt, around 200-300 per cent of GDP (to a great extent in form of failed payments to Gazprom for gas deliveries ) and, at the same, it has time sold out state assets. Deficit in trade and balance of current account are chronic and it is not due to that the region attracts foreign direct investments. All in all, implies that the position of Transnistria is very bad when coping with the current global recession. The comprehensive picture is that Transnistria does not settle the situation without external help. This help will come and has since the beginning of the 1990s been coming from Russia. Russian economic and political interests are today the outstanding most important in Transnistria and a solution of the conflict with Moldova without Russian participation is unthinkable. Even if Russia today is favoured by status quo it cannot be excluded in the future that Russia would give up Transnistria and open up for a re-integration with Moldova provided that its influence over Moldova would not jeopardized.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182