Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

CFD investigation of a Military Aircraft Model with Embedded Weapons Bay.

CFD investigation of a Military Aircraft Model with Embedded Weapons Bay. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Shia-Hui Peng
Ort: Stockholm
Sidor: 58
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-08-18
Rapportnummer: (FOI-R--2786--SE)
Nyckelord FS2020 militärflygplan modell, vapenschakt, instationär kavitetsströmning, RANS, DES, hybrid RANS-LES, tryckutbredningar, integrerad aerodynamisk kraft, robotmodell, spoiler, strömningsstyrning
Keywords FS2020 military aircraft model, weapons bay, unsteady cavity flow, RANS, DES, hybrid RANS-LES model, pressure distributions, integrated aerodynamic forces, missile model, spoiler, flow control
Sammanfattning Rapporten sammanfattar arbetet med strömningsberäkningar runt vapenschakt i FoT25-projektet ?Studier av inre vapenutrymme?. Numeriska simuleringar har genomförts för flygplanmodellen FS2020 vid Mach = 0.9 och anfallsvinkeln 9°. Ett vapenschakt var placerat i den främre delen av flygplankroppen. Ett av huvudsyftena med den numeriska undersökningen var att kartlägga de karakteristiska egenskaperna av strömningen runt flygplanet, med fokus på instationära egenskaper utanför och inuti vapenschaktet och följaktligen under- söka de aerodynamiska effekternas potential på flygplan och lasten placerad i vapenschaktet i två olika lägen. I den första delen av projektet utfördes stationära beräkningar för halvkroppskonfiguration utan last med RANS, DES (Detached Eddy Simulation) och hybrid RANS-LES metoder. Analysen koncentrerades till instationära strömningsegenskaper över vapenschaktet för vilka DES- och hybrid-LES-modellerna tagits fram. Förutom referensnätet gjordes ett finare nät för att undersöka effekten av nätupplösning. De upplösta instationära strömningsrörelserna runt vapenschaktet illustrerades med resultaten från DES- och hybridmodelleringen. Jämförelser av olika modelleringssätt gjordes för tidsmedelvärdesbildade strömningsstorheter som strömlinjer, tryckfördelningar och integrerade krafter. Även tryckfluktuationerna på vapenschaktets väggar har analyserats. Med dessa beräkningar som grund inriktades den resterande delen av arbetet på att göra numeriska undersökningar av strömningen då en modell av en missil placerades i vapenschaktet i två olika lägen. En helkroppsmodell användes vid simuleringen. Den aerodynamiska effekten på missilen undersöktes. För att minska det stora nosupp pitch-momentet på missilmodellen studerades effekten av en spoiler monterad vid framkanten av vapenschaktet med RANSberäkningar.
Abstract The report summarizes the work on computations of a weapons-bay flow in the framework of the FoT25 project "Studier av inre vapenutrymme". Numerical simulations were conducted for the FS2020 aircraft model at a Mach number of M1 = 0.9 and an angle of attack of = 9o. A weapons bay was embedded in the front part of the aircraft fuselage. One of the main purposes with the computational investigation was to highlight the general features of the flow around the aircraft, with a focus on the unsteady flow properties over and inside the weapons bay and, consequently, to explore its potential aerodynamic effect on the aircraft and on the store placed in the bay cavity at different locations. In the first part of the work, computations were carried out for a half-body configuration with no store, using steady RANS, DES (detached eddy simulation) and hybrid RANS-LES approaches. The emphasis was placed on the analysis of unsteady flow features over the weapons bay, for which the DES approach and a hybrid RANS-LES modelling method were invoked. Besides a baseline grid, a refined grid was also employed to highlight the effect of grid resolution. The resolved instantaneous flow motions past the bay cavity were illustrated with the results from the DES and hybrid modelling. Comparison of different modelling approaches were made for the time-averaged (mean) flow properties in terms of the flow pattern, pressure distributions and integrated forces. An analysis was also conducted for the pressure fluctuations on the weapons-bay cavity wall surfaces. On the basis of these computations, the second part of the work consisted of a numerical investigation on the aerodynamic flow when a missile model was stored in the weapons bay at different locations. A whole-body configuration was used in the simulation. The aerodynamic effect on the missile was explored. In order to diminish the large nose-up pitching moment on the missile model, the flow-control effect of a spoiler mounted on the bay leading edge was also highlighted in RANS computations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182