Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Comparing energy use by gender, age and income in some European countries

Comparing energy use by gender, age and income in some European countries Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Riita Räty, Annika Carlsson-Kanyama
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-09-23
Rapportnummer: (FOI-R--2800--SE)
Nyckelord energi, genus, konsumtion, ålder, inkomst
Keywords Energy, gender, consumption, age, income
Sammanfattning Skillnader i hushållens totala energianvändning i olika länder har framförallt förklarats av skillnader i inkomst/utgiftsnivå. Studier av kvinnors och mäns konsumtion har dock visat att män äter mer kött än kvinnor och de kör längre sträckor, än kvinnor något som borde leda till en högre total energianvändning för män än för kvinnor. I den här studien har vi analyserat den totala energianvändningen för mäns och kvinnor konsumtionsmönster i fyra Europeiska länder (Grekland, Norge, Tyskland och Sverige) genom att studera singelhushåll. Vi fann signifikanta skillnader i total energianvändning i två länder, Grekland och Sverige. Boende, mat och transport stod för 61-76% av den totala energianvändningen i de fyra länderna, oberoende av kön. De största skillnaderna mellan kvinnor och män fanns inom transporter och utemåltider, tobak och alkohol där männen använde mycket mer energi än kvinnorna i alla de undersökta länderna. Män gjorde av med 70-80% mer energi än kvinnor på transporter i Tyskland och Norge, med 100% mer i Sverige och med 350% mer i Grekland. Skillnaderna kunde framförallt förklaras av att män spenderar mer på sin bilanvändning, vilket inkluderar bränsle, reparationer och reservdelar. När det gäller varor som medicin, textilier, möbler och mat så använder kvinnor mer energi än män, men skillnaderna var inte särskilt stora. Vi räknade också ut den totala energianvändningen för singelhushåll med och utan barn samt för singelhushåll med olika inkomst och ålder i Sverige och Tyskland. Singelhushåll med barn gör av med mer energi än singelhushåll utan barn. Skillnaderna mellan svenska singelmän och kvinnor blev mindre då de hade barn medan den blev större när singlar i Tyskland var i samma situation. En jämförelse av energianvändningen för olika åldersgrupper visade att unga singlar (födda efter 1979) använde minst energi (bara hälften av den genomsnittliga singelmannen eller kvinnan) och att andelen energi för bostaden ökar med åldern. Energianvändningsnivån ökade också linjärt med utgiftsnivån medan energiintensiteten i olika inkomstgrupper var densamma. En uppskattning av koldioxidutsläppen från svenska singelhushåll visade på utsläppsnivåer för singelmän på 10 700 kg/år medan singelkvinnor orsakade utsläpp på 8 500 kg/år. Mat, transporter och boende stod för omkring 75 % av de totala utsläppen och koldioxidintensiteten ökade med inkomst. Trots en del tillkortakommanden med de energiintensiteter vi använt för beräkningarna tror vi ändå att resultaten är robusta. Fler beräkningar krävs för att avgöra om mönstret med högre manlig energianvändning än kvinnlig går igen i fler länder. Fler studier krävs också för att kunna kvantifiera storleken på genuskomponenten i hushållens energianvändningen. Befintliga data i nationella utgiftsundersökningar kan användas för att undersöka hur pass mycket kön som bakgrundsvariabel kan förklara jämfört med andra variabler såsom ålder, utbildning och boendeort. Våra resultat är relevanta för
Abstract Differences in household total energy use in different countries have mainly been explained by levels of income/expenditure. However, studies of gender consumption patterns show that men eat more meat than women and drive longer distances, potentially leading to higher total energy use by men. This study examined the total energy use for men's and women's consumption patterns in four European countries (Germany, Norway, Greece and Sweden) by studying single households. Significant differences in total energy use were found in two countries, Greece and Sweden. Housing, food and transport constituted 61-76% of total energy consumption in the four countries, regardless of gender. The largest differences found between men and women were for travel and restaurants, alcohol and tobacco, where men used substantially more energy than women. Men consumed 70-80% more energy on transport than women in Germany and Norway, 100% more in Sweden and 350% more in Greece. These differences were mostly explained by men's higher operating costs for cars, including fuel, repairs and spare parts. For items such as medicine, household textiles, furniture and food, women used more energy than men, but the differences between male and female households were rather small. We also calculated the total energy use for single households, with or without children, in different age and income groups in Germany and Sweden. Singles with children used more energy than singles without children. The differences between Swedish men and women decreased when they had dependent children, while the opposite was true for German men and women. A comparison of the energy consumption for different age groups showed that the youngest singles (born after 1979) used the least energy (about 50% of that used by the average single man or woman) and the proportion of energy for housing increased with age. Furthermore, energy use increased more or less linearly with expenditure, while energy intensity remained constant. Assessment of CO2 emissions from Swedish single households showed emission levels of 10 700 kg/year for men and 8 500 kg/year for women. Food, housing and transport contributed about 75% of all emissions and there was a consistent tendency for CO2 intensity to increase with income. Despite shortcomings with the energy intensities used, the results for men's and women's energy consumption seemed robust. Further calculations for other countries can determine whether the pattern of higher male energy consumption is replicated there. Further studies are also recommended to determine the size of the female gender component in household energy use. Existing data in national consumer expenditure surveys can be used to test how gender as a background variable compares with factors such as age, education and geographical location. Our findings so far are policy-relevant for the EU, which aims to mainstream gender issues into all activities and to lower its total energy use a

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182