Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Produktion av vapenplutonium.

Produktion av vapenplutonium. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fredrik Nielsen
Ort: Stockholm
Sidor: 71
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-09-21
Rapportnummer: (FOI-R--2807--SE)
Nyckelord kärnvapen, vapenplutonium, plutoniumproduktion, kärnreaktor, kärnbränsle
Keywords nuclear weapons, weapon-grade plutonium, plutonium production, nuclear reactor, nuclearfuel
Sammanfattning Denna rapport har som huvudsakliga syfte att undersöka vilka parametrar som kan varieras för att påverka resultatet vid produktion av vapenplutonium i kärnreaktorer samt utgöra en introduktion till reaktorberäkningar. Rapporten är indelad i två delar. Den första delen utgörs av en parameterstudie och syftar till att ge kännedom om vilka faktorer som har betydelse för produktion av vapenplutonium ur reaktorbränsle. Egenskaper hos olika reaktortyper, bränslesammansättningar, driftsförhållanden, etc. har studerats ingående och deras effekter har sammanställts. Den andra delen utgörs av en handledning till utbrännings- och kriticitetsberäkningar med avseende på plutoniumproduktion. Handledningen har som syfte att ge inblick i de beräkningar som ligger till grund för parameterstudien samt att ge läsaren möjlighet att genomföra enklare reaktorberäkningar med SCALE och MCNP. Samtliga resultat i rapporten kommer från simuleringar gjorda med beräkningsverktyg avsedda för utbrännings- och kriticitetsberäkningar.
Abstract The main purposes of this report are to investigate which parameters that affect the result of weapon-grade plutonium production, and serve as an introduction to nuclear reactor calculations. The report is divided into two parts. Part one consists of a parameter study, and aims to give knowledge about the factors having significance for production of weapon-grade plutonium in nuclear-grade plutonium in nuclear reactors. Properties such as reactor type, fuel composition, and operation have been thoroughly investigated and their effects have been compiled. The second part consists of a guide to depletion and criticality calculations regarding plutonium production. The guide aims to give insight into the calculations that are the foundation of the parameter study, and allow the reader to perform simpler reactor calculations with SCALE and MCNP. All results in this report originate from simulations made with tools intended to be used for depletion and criticality calculations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182