Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Humanitära organisationers villkor för civil-militär samverkan.

Humanitära organisationers villkor för civil-militär samverkan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Justin MacDermott
Ort: Stockholm
Sidor: 47
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-09-30
Rapportnummer: (FOI-R--2808--SE)
Nyckelord Civil-militär samverkan, fredsfrämjande insatser, multifunktionella insatser, humanitära insatser, humanitära organisationer
Keywords Civil-military cooperations, peace support operations, multifunctional operations, humanitarian operations, humanitarian organisations
Sammanfattning Allt eftersom humanitära katastrofer har blivit mer komplexa har situationer skapats där civila och militära aktörer delar utrymme och där insatsområden karakteriseras av en mångfald aktörer med överlappande mandat. bland annat har detta inneburit att militära aktörer har rört sig bortom traditionella militära insatser till att även innefatta vad som tidigare setts som uteslutande humanitära insatser, samtidigt som fredsfrämjande insatser ofta finner att humanitära aktörer redan finns på plats i insatsområdet när de anländer. Detta har lett till att kraven på förståelse för varandras verksamheter och förutsättningar för koordinering och samarbete har ökat. För att förbättra möjligheterna för milttära aktörer att samverka med civila aktörer ger denna rapport en kortfattad beskrivning av grundläggande egenskaper hos humanitära organisationer och utforskar de riktlinjer och policydokument som styr dessas samverkan med militära aktörer i multifunktionella insatser. Rapporten konstaterar att användningen av militära aktörers kapacitet för humanitära insatser hänvisas till en sista utvägens princip enligt flertalet civila policydokument och riktlinjer trots den enorma kapacitet som dessa kan tillhandahålla. Denna avhållsamhet grundar sig på en verklig oro för humanitär personals säkerhet, humanitärt tillträde samt den drabbade befolkningens säkerhet. De riktlinjer som tagits fram syftar därför till att minimera eventuell negativ inverkan på det humanitära utrymmet genom att upprätthålla de humanitära principerna om humanitet, neutralitet och opartiskhet. Baserat på de redovisade humanitära aktörernas riktlinjer för civil-militär samverkan, avslutas rapporten med rekommendationer riktade till militära aktörer för att förbättra deras möjligheter att samverka med humanitära aktörer.
Abstract As humanitarian emergencies have become more complex, situations have emerged where civilian and military actors share the same space and where the operational environment is characterised by the presence of multiple actors with overlapping mandates. This has also entailed a situation where the mandates of military actors have expanded beyond traditional military interventions to include aspectsof what has previously been considered exclusively humanitarian domains. Conversely, when peace support operations arrive at a scene, they often find that humanitarian actors are already present in the operating environment. This has increased the need among these sets of actors for mutual understanding of each others´operations and conditions for coordination and cooperation. In order to enhance the chances for military actors to coordinate with civilian actors, this report opens by a brief description of core aspects of humanitarian organisations and then explores their guidelines and policies for engaging the military in civil-military cooperation. The report concludes that the use of military actors´capacity for humanitarian interventions is relegated to a last resort in most policies and guidelines despite the enormous potential held by these actors. This reluctance is based on a real concern that civil-military relations can jeopardise humanitarian personnel´s safety, humanitarian access as well as the safety of the affected population. The existing humanitarian guidelines on the issue of civil-military relations therefore aim to minimise any negative impacts on the humanitarian space by maintaining the humanitarian principles of humanity, neutrality and impartiality. Based of the guidelines under study, the report concludes with recommendations aimed at military actors, to enhance their chances of coordinating with humanitarian actors.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182