Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hälsokonsekvenser av extrem värme i Umeå-regionen.

Hälsokonsekvenser av extrem värme i Umeå-regionen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Henrik Carlsen, Karl Henrik Dreborg, Karin Edvardsson Björnberg, Joacim Rocklöv, Maria Vredin Johansson
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-11-20
Rapportnummer: (FOI-R--2811--SE)
Nyckelord klimatförändring, hälsoeffekter, värmebölja, socioekonomiska scenarier
Keywords climate change, health impacts, socio-economic scenarios, heat wave
Sammanfattning Ett förändrat klimat kommer att få konsekvenser för en rad områden i samhället. I det arbete som rapporteras här ligger fokus på hur det förändrade klimatet kan påverka hälsan hos befolkningen. Under hösten 2008 och början av 2009 samarbetade olika delprojekt inom forskningsprogrammet Climatools kring en tillämpningsstudie som handlade om hälsoeffekter av ett förändrat klimat i Umeåregionen. Studien har haft två syften. för det första har arbetet syftat till att tillsammans med potentiella användare pröva en tidig version av dels ett verktyg för att kunna utveckla och använda socioekonomiska scenarier och dels ett verktyg för att beräkna vårdbehovet vid värmebölja (en s.k. beräkningsalgoritm). Socioekonomiska scenarier är ett sätt att skapa konsistenta och trovärdiga beskrivningar av större samhälleliga sammanhang. Klimatförändringens effekter kommer att vara störst på lång sikt vilket motiverar att studier av samhällets förutsättningar för klimatanpassning bör göras på bilder av tänkbara framtida samhällen snarare än dagens samhälle. Ett andra syfte har varit att lägga grunden för fortsatta tillämpningsstudier där andra verktyg som tas fram inom Climatools - främst etisk och ekonomisk värdering - också prövas och utvärderas. Huvudaktiviteten i studien var en workshop i Umeå i janari 2009 med företrädare för Umeå kommun, landstinget, näringsliv och media. Workshopen förbereddes genom bland annat intervjuer med befattningshavare inom kommunen och landstinget under hösten 2008. Under workshopen arbetade deltagarna med konsekvenser och förebyggande åtgärder med anledning av en tänkt värmebölja över Umeåregionen sommaren 2030. För effekterna av en värmebölja i Umeåregionen utgick arbetet från samma procentuella risker som vid den värmebölja som under sommaren 2003 lamslog södra Europa under två veckor och som beräknas ha orsakat omkring 70 000 dödsfall. De samhälle som drabbades av denna värmebölja var i första momentet under workshopen dagens samhälle. I det andra momentet antogs att ett framtida samhälle - ett socioekonomiskt scenario - drabbades av samma värmebölja. Detta innebär bland annat ändrade demografiska förhållanden med betydligt fler äldre i befolkningen. Utvärderingen av arbetet gjordes dels med en enkät till deltagarna vid workshopen, dels via reflektioner från de deltagande forskarna. både enkätsvaren och egna reflektioner ger stöd för att workshopformatet och scenarierna (klimat och socioekonomiskt) fungerade bra för att stimulera en problemdiskussion i allmänhet och för att ta fram åtgärdsförslag. Scenarierna tillsammans med inspelet kring värmeböljan fungerade som inspiration för en probleminventering och en bättre förståelse av klimatproblematiken. Idén att först arbeta med dagens socioekonomiska situation och först därefter ändra dessa förhållanden upplevdes som i huvudsak positivt. På detta sätt behövde inte deltagarna inte samtidigt förhålla sig till både förändrat klimat och ett förändrat samhälle. Trots dett
Abstract Climate change will have an impact on many sectors of society. The work presented here focuses on how climate change wiill impact peoples´ health. During the autumn 2008 and during the spring 2009 several projects within the research programme Climatools worked together on a case study on health effects of a changing climate in the Umeå region. The study had two objectives. The first objective was to test an early version of the tools: a tool for development and use of socio-economic scenarios and a tool (an algorithm) for calculating the needs for health care in the event of a heath wave. Socio-economic scenarios are a means for building consistent and credible descriptions of societal contexts. The effects of climate change will be larger in the long run and thus it is necessary to study the impacts of climate change on images of possible future societies instead of the society of today. A secondary objective has been to lay out the founsational ground for future case studies where other tools are tested, especially tools for economic and ethical assessments. The main activity in the case study was a workshop held in Umeå in January 2009. The workshop gathered participants from the municipality of Umeå, officials from the region, the business sector and media. In preparing the workshop interviews were conducted with representatives from the municipality and the region. The task of the workshop was to discuss consequences and potential proactive measures in order to cope with potential future heat waves. The effects of the heat wave were modelled after the heat wave that hit Europe during summer 2003. In the first stage of the workshop it was assumed that the future heat wave affected today´s society. For the second stage of the workshop, a socio-economic scenario was constructed. In this second stage the effects of the heat wave were assessed against the socio-economic scenario wjhich among other things included changed demographics. The workshop was evaluated via a questionnaire to participants. The work was also evaluated by the research team. The questionnaire as well as evaluation made be the researvh team showed that the workshop format and scenarios (climate and socio-economic) functioned well in order to stimulate a problem oriented discussion in general and in particular stimulated the work with finding options to cope with the challenges caused by the heat wave. The scenarios together with the constructed heat wave acted as vehicles for increased understanding of future challenges due to climate change. The idea of first working with effects on today´s society and thereafter work with a different socio-economic situation was found to be effective. A problem though is that it is difficult to communicate socio-economic scenarios in a convincing and trustworthy way. The aouput from the algorithm acted as a means for creating better understanding of the potential effect of a heat wave.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182