Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Validering av SLB: Resultat från PTK 2008.

Validering av SLB: Resultat från PTK 2008. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mirko Thorstensson, Dennis Andersson, Pär-Anders Albinsson
Ort: Linköping
Sidor: 94
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-10-05
Rapportnummer: (FOI-R--2819--SE)
Nyckelord Stridsledningssystem Bataljon, SLB, Provturskommando, PTK, Validering, ISAM
Keywords Command and control Systems, SLB, test and evaluation detachment, , PTK, validation, ISAM
Sammanfattning Inom ramen för utvecklingen av Stridsledningssystem Bataljon (SLB) genomförs provturskommando (PTK) vid Bodens garnison under hösten 2008 och hela 2009. Under 2008 har SLB använts under olika övningar vid pansarbataljonen (Pbat) och då genomfördes validering med syftet att skapa underlag för kravställning av kommande SLB-etapper. Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) har fått uppdrag från Markstridsskolan (MSS) att stödja valideringen med hjälp av datainsamling, sammanställning och analys av data. Information har samlats in under olika tillfällen vid övningarna med hjälp av olika datakällor. Användarnas upplevelser av systemet har prioriterats och undersökts dels med enkäter, som implementerats i FM verktyg för datainsamling för förbandsvärdering ISAM, och dels genom utvärderingsdiskussioner i grupp. Teknisk data kring hur systemet använts har också samlats in och lagras och hanteras av FOI för kommande utnyttjande inom MSS. Valideringsarbetet under PTK 2008 har fokuserat att få fram ett underlag för hur SLB används vid förband inom bataljons ram, hur användarna upplever systemet och vilka förändringar förbandet vill se införda för att åstadkomma ett bättre system. Samtliga användare är mycket positiva och ser stora vinster med att använda systemet och ser också stor potential att generera mer effekt om SLB blir en naturlig del av verksamheten. De flesta brister som upptäcktes kan sammanfattas med det återkommande mantrat enkelhet och snabbhet. Man trodde på den generella idén med SLB och dess användning. Dock upplevdes det inte att SLB var bra anpassat och förberett för de övades olika roller. Problemet med anpassning insågs tidigt av ansvariga för PTK och stor del av de åsikter som kommit in och som redovisas i denna rapport bedöms kunna lösas genom anpassning av grunddata. En viktig lärdom är att lägga mer tid på att skräddarsy SLB till aktuell målgrupp med hjälp av grunddata. Resultat från SLB-valideringsarbetet i LTA samt i PTK kommer att kunna fungera som en checklista inför kommande övningar för vad som kan lösas med grunddata och vad som kräver särskild utveckling.
Abstract Developing the Swedish Armed Forces (SwAF) command and control system for battalion level and below (SLB) utilized during 2008 a test and evaluation detachment (PTK) organised at the Boden garrison to validate the system. SLB was field tested during exercises with the mechanized battalion and validation aimed at forming basis for requirements on coming versions of SLB. The Swedish Defence Research Agency FOI was tasked by the SwAF ground forces combat school (MSS) to support validation with collection, compilation and analyzes of data. Information was gathered several times during exercises utilizing different data sources. User experience and comments on the system was prioritized and was investigated with inquiries, implemented in the SwAF's tool for data collection in tactical unit evaluation (ISAM), and with structured group discussions. Technical data on system utilization was also collected and is stored and handled by FOI for coming use within MSS. Validation in PTK 2008 focused on how SLB is used in units in a battalion structure, how users utilize the system and what improvements and changes the units think they need, to enable development of a better system. All users are very positive and se great benefits in using SLB. They also see great potential for the system if SLB becomes a natural part of all unit activity. Most insufficiencies identified can be connected to a recurrent expression of simplicity and speed. The general idea with SLB and its use was approved, but a general perception was that system preparation and adaption was insufficient for the involved units and operators. The adaptation problem was early identified by responsible personnel at the PTK and the opinions and comments expressed in this report is assessed to be solved to a large extent by adaptation of SLB base data. A fundamental lesson learned is to allocate time, resources and effort to adapt the system for the actual target group by working with SLB base data. The results from validation in he PTK and also in the staff training facility (LTA) can be used as a check list for coming test and evaluation trials what can be handled by adaptations in base data and what requires specific programming and systems development.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182