Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Blue force tracking i EWSim.

Blue force tracking i EWSim. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Leif Festin, Henric Kärnhall, Lars Tydén
Ort: Linköping
Sidor: 43
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2822--SE)
Nyckelord Simulering, telekrig, kommunikation, HLA, federation, EWSim, GPS, Blue Force Tracking, BFT, positionering
Keywords Simulation, Electronic Warfare (EW), Electro, HLA, Federation, Communication, EWSim, GPS, BFT, Blue Force Tracking, positioning
Sammanfattning Rapporten beskriver införandet av Blue Force Tracking (BFT) i EWSim (Electronic Warfare Simulation interface model) för distribuerade telekrigssimuleringar. EWSim ramverket har under ett flertal år utvecklats inom telekrigduellsimuleringsprojekt på FOI där nya modeller av system som har med telekrig att göra nyutvecklats och integrerats. Ramverket möjliggör att komplexa scenarier kan utvärderas i dueller där radar optronik och kommunikation ingår samtidigt och då speciellt med bäring på telekrig där nu även BFT system kan ingå. BFT system används för att kunna följa egna enheters positioner och rörelser där egna enheter bestämmer sin position med i första hand GPS och distribuerar sedan uppmätt position och hastighet mm till t ex en stab för sammanställning till en lägesbild. Syftet med att införa BFT i simuleringsmiljön är framförallt att studera effekten av störning mot positioneringssystemet och distributionsnätet, men även att studera hur den som nyttjar ett BFT-system avslöjar sig för fiendens signalspaningsenheter. Modellen som implementerats är generisk och bygger på att ett antal olika verkliga system och funktioner som har studerats. Om vi ansett att en funktion saknats i ett system har vi lagt till detta själva. Ett exempel på detta är visualiseringen i lägesbilden av BFT information där visning av hastighet och positionsosäkerhet är standard. Däremot har vi lagt in störindikationer på eget bevåg då vi ansett det vara väsentlig information att visa när man är utsätts för elektronisk attack. GPS-delen av BFT hanterar både civil och militär GPS. Två olika möjligheter att störa finns; brusstörning och vilseledning. Militär GPS är svårare att störa och vilseleda än civil GPS. Vid utstörning av GPS finns möjlighet att använda tröghetsnavigering som backup-system vilket även detta ingår i modellen. Avsikten med att vilseleda en GPS-mottagare är att få den uppmätta positionen att driva iväg ifrån den korrekta positionen utan att operatören eller systemet upptäcker det. En GPS-mottagare kan manipuleras genom att få den att acceptera en falsk insignal. En sådan kan skapas genom att t ex försena den verkliga signalen och repetera den eller genom att skapa en egen GPS-signal i en GPS-simulator. Möjligheterna att angripa den civila respektive den militära koden skiljer sig avsevärt. Den civila koden kan återskapas i en GPS-simulator, men den militära koden med anti-spoofing torde vara en hård nöt att knäcka. Det hävdas dock att den går att komma åt. I simuleringsmodellen är vilseledning av militär GPS ej möjlig då detta ansetts vara mycket svårt och en ytterlighet. Däremot går den civil GPS-mottagare att vilseleda. BFT är inte knutet till en viss typ av distributionssystem. Distribution av data är i princip teknikneutral. T ex körs amerikanska FBCB2 huvudsakligen på satellit, medan System). I modellen sker distributionen av BFT-data adresserat inom ett definierat nät med en routing tabell som beräknas så att minsta antalet hopp ino
Abstract This report describes the introduction of Blue Force Tracking (BFT) into the EWSim simulation facility. BFT is a type of system that is designed to track the positions of friendly forces. Platform positions are normally acquired by GPS. Data as position, velocity etc. are distributed to a staff to be merged to a situation of awareness. BFT has been introduced for two main reasons, first to study effects of jamming the positioning system and the distribution net and second to study how a BFT-systems reveals itself to non-friendly signal-reconnaissance units. The GPS-part of BFT handles both military and civilian GPS. There are two possible ways to jam the GPS-receiver, either by ordinary white noise or by spoofing. The military GPS is more diffcult to jam and spoof than the civilan GPS. If the GPS is jammed it is possible to use an inertial navigation system as back-up. BFT-data is distributed to all units having BFT-facility within a defined net. Which units that belong to a certain net is defined in a scenario before the actual simulation begins.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182