Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tekniker för höjande av kapaciteten i mobila radionät.

Tekniker för höjande av kapaciteten i mobila radionät. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jouni Rantakokko, Gunnar Eriksson, Jimmi Grönkvist, Jan Nilsson, Ulf Sterner, Hugo Tullberg, Kia Wiklundh, Tommy Öberg
Ort: Linköping
Sidor: 40
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2824--SE)
Nyckelord Adaptiv, modulation, och, kodning, MIMO, ad, hoc, network, kapacitet, cross-layer
Keywords MIMO, adaptive, coding, and, modulation, cross-layer, design, ad, hoc, network, capacity
Sammanfattning Huvudmålen med rapporten är att ? beskriva tekniker som har potentialen att avsevärt förbättra kapaciteten i taktiska ad hoc nät, ? ge läsaren en förståelse för återstående utmaningar som behöver lösas för att kunna införa kapacitetsförbättrande länktekniker i framtida militära radiovågformer. De mest intressanta teknikerna för att förbättra kapaciteten inkluderar adaptiv modulation och kodning, MIMO-tekniker och algoritmer för kon-troll av vem/vilka som vid en given tidpunkt får utnyttja kanalen (MAC-algoritmer). Adaptiv modulation/kodning och MIMO-tekniker används sedan flera år i civila radiosystem. Vilken prestanda som kan erhållas med dessa tekniker i urbana peer-to-peer scenarion vid 240-400 MHz är dock fortfarande okänd under realistiska antaganden angående tillgångänglig-heten av aktuell kanalinformation, samt för icke-ideala kanalestimatorer. Ett stort antal forskningsfrågeställningar angående adaptiv kodning och modulation och MIMO presenters och rekommendationer ges för vilka av dessa som projektet ska försöka lösa. Slutligen så identifieras och diskuteras de viktigaste krav och begränsningar som resulterar från de högre lagren på högkapacitetsteknikerna på länknivå. Några av de mest centrala aspekterna gällande samdesignen av de undersökta länkalgoritmerna och MAC-algoritmen har identifierats. Det är sannolikt att betydande modifikationer av vågformen är nödvändiga för att effektivt kunna utnyttja de föreslagna högkapacitetsteknikerna i mobila ad hoc nät. Idag är dock kunskapen om hur dessa tekniker ska samdesignas rudimentär och för att lösa uppgiften kommer betydande forsknings- och utvecklingsinsatser krävas.
Abstract The main objectives with this report is to: ? present and describe techniques that have the potential to significantly increase the capacity of tactical ad hoc networks, ? give the reader an understanding for the remaining challenges that need to be solved before incorporating these techniques in future military radio waveforms. The most interesting techniques for increasing the capacity of future military waveforms include: adaptive modulation and coding (ACM) schemes, MIMO-techniques (which uses multiple antennas at both transmitter and receiver), and multiples access control (MAC) schemes utilizing elaborate traffic adaptivity and spatial-reuse techniques. Adaptive modulation/coding and MIMO-techniques are commonly used in civilian systems and standards. However, the achievable capacity gains for typical military peer-to-peer scenarios at 240-400 MHz is still unknown considering realistic conditions, e.g. on real-world urban peer-to-peer communication channels, and with imperfect channel information and channel estimators. Several outstanding research questions regarding adaptive coding and modulation and MIMO are described, and recommendations are given concerning which of these should be targeted by the project. Furthermore, we have identified and discussed the most crucial require-ments and restrictions stemming from the higher layers on the high capacity techniques. Also, some of the most crucial aspects concerning the co-design of ACM, MIMO and MAC algorithms have been identified. It is believed that major protocol modifications are needed in order to efficiently utilize the proposed techniques in mobile ad hoc networks. However, the know-ledge of how to co-design MAC together with MIMO and ACM algorithms for tactical ad hoc networks is rudimentary at this point and this task will require substantial research and development efforts to solve.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182