Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En kontinent förenas - Säkerhetspolitiska och strategiska konsekvenser av EU:s utvidgningar: dåtid, nutid och framtid.

En kontinent förenas - Säkerhetspolitiska och strategiska konsekvenser av EU:s utvidgningar: dåtid, nutid och framtid. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Madelene Lindström
Ort: Stockholm
Sidor: 96
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-10-15
Rapportnummer: (FOI-R--2826--SE)
Nyckelord Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Det östliga partnerskapet, ESFP, EU, EU:s grannskapspolitik, (ENP), Georgien, Island, Kroatien, Kosovo, Makedonien, Medelhavsunionen, Moldavien, Montenegro, Norge, Ryssland, Serbien, säkerhet, Turkiet, Ukraina, USA, utvidgning, Vitryssland, Västra Balkan
Keywords Albania, Armenia, Azerbaiijan, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Croatia, enlargement, European Neighbourhood Policy, Georgia, Iceland, Macedonia, Moldova, Norway, Russia, security, Serbia, the Eastern Partnership, Turkey, Ukraine, Union for the Mediterranean, Western Balkan
Sammanfattning Ända sedan EU bildades har unionen haft som säkerhetspolitisk målsättning att säkra freden i Europa. Att steg för steg ta in nya medlemmar i unionen var också något som ingick i "the grand plan" redan från början. Sedan det vi nu känner som EU bildades har det skett sammanlagt fem utvidgningar och fortfarande står det fler länder på tur. Grundtanken bakom utvidgningen av unionen är den gamla devisen att demokratier inte krigar mor varandra och att integreringen av nya medlemsstater ökar vår säkerhet. Varje utvidgning av unionen har varit omdebatterad och har omgärdats av domedagsprofetior för EU-projektet som helhet. Utvidgningarna som tagit unionen från 6 medlemsstater till 27 medlemsstater kan dock närmast sammanfattas med att gårdagens hot blev morgondagens medlemmar. Vid fllera av utvidgningarna av unionen har exempelvis kritiska röster höjts om att de anslutande länderna är för internt instabila och riskerar att bli portaler för organiserad brottslighet, illegal migration etc. Östutvidgningen 2004 och den eventuella framtida utvidgningen till Turkiet har utan tvekan varit de mest omskrivna ur en säkerhetspolitisk aspekt. Varje utvidgning har förändrat unionen - inte bara geopolitiskt i och med att unionen givits nya grannar utan också vad gäller prioriteringar. Något som uppmärksammas kopplat till kommande utvidgningar är hur en eventuell besvikelse bland dem som blir kvar utanför måste hanteras av EU och hur ett behov av nya partnerskap kan komma att behövas för att motverka en "hård gräns" mellan länder innanför och länder utanför.
Abstract Ever since the EU was established the union has had as an objective to secure the peace in Europe. To this end the step by step integration of new members into the union was a part of the grand strategy already from the start. since the European Union was established there have been five enlargements and still there are more countries knocking on the EU-door. The basic idea behind the enlargement is the old devise that democracies do not go to war against each other and that the integration of new member states increases our common security. The enlargements that have taken the union from 6 to 27 Member States can be understood in a context of yesterdays´ treats becoming tomorrow´s members. For example, with almost every enlargement critical voices have been raised that the joining countries are to internally instable and that they will be portals for e.g. organised crime and illegal migration. Even though each enlargement has been widely debated the Eastern enlargment fin 2004 and the possible future enlargement to Turkey have without doupt been mostly debated and rewritten from a security dimension. Each enlargement has change the union - not only in geopolitical terms resulting in new neighbours, but also when it comes to priorities. Something that is highlighted with regard to future enlargements is how a potential disappointment among those remaining outside the community has to be handled and how a need for new partnerships will emerge in order to counteract a hard deviding line between those inside and those outside.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182