Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Component kill criteria. A Litterature review.

Component kill criteria. A Litterature review. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mats Hartmann
Ort: Stockholm
Sidor: 54
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-10-07
Rapportnummer: (FOI-R--2829--SE)
Nyckelord verkansvärdering, skadekriterier, utslagskriterier, kriterium, stryktålighet, komponenter, penetration, krater, hål, Pk, Pk/h, AVAL
Keywords vulnerability assessment, lethality assessment, kill criteria, damage criteria, criterion, toughness, components, penetration, crater, hole, Pk, Pk/h, AVAL
Sammanfattning En litteraturstudie har genomförts för att hitta metoder, experimentellt underlag och empiriska samband som kan användas för att ansätta skadekriterier på komponenter. I detta arbete har endast skador orsakade av penetrerande stridsdelar behandlats. Skadekriterier för komponenter används vid simuleringar av ett vapens verkan i olika typer av mål. Kriterierna används för att bedöma om en komponent upphör att fungera, fungerar med reducerad förmåga eller inte påverkas av den skada som verkansdelen orsakat. Utifrån skadeutfallen hos de enstaka komponenterna kan man via ett felträd beskriva vilka av målets huvudskaliga funktioner som påverkats eller inte påverkats av bekämpningen. I de allra flesta fall är detaljinformation rörande verkansvärderingsprogram (program utvecklade för värdering av vapeneffektivitet eller måls sårbarhet/överlevnadsförmåga) hemlig. Även mycket av den information som utgör indata till dessa program klassas som hemlig, både på grund av informationen i sig och på grund av den kostnad som förelegat vid framtagandet av informationen. Härav följer att det internationella vetenskapliga utbytet inom området har varit och fortfarande är begränsat. Trots detta finns några äldre, främst amerikanska, beskrivningar av hur skadekriterier tagits fram. Dessa är till stor del baserade på begreppet sårbar yta, som beskriver hur stor del av komponentens projicerade area i en viss riktning som är sårbar för ett visst hot. För vissa speciella komponenttyper, t.ex. kablar och virar, finns empiriska samband för utslagssannolikhet som funktion av splittermassa eller splitterstorlek och anslagshastighet publicerade. I enstaka fall går det till och med att hitta empiriska modeller i internationella vetenskapliga tidskrifter. Dessa artiklar syftar dock till att utveckla skadekriterier för satellitutrustning utsatt för rymdskrot varför anslagshastigheterna som redovisas i de flesta fall är mycket högre än de som är aktuella vid normal vapenverkan. Det finns även vissa försök att skapa nästan analytiska samband för utslagssannolikheter, dock verkar de flesta sluta i att man måste ansätta några former av gränsvärden. I vissa fall utgör tiden en av skadekriteriets variabler. Tiden används då för att bestämma tidsåtgången mellan att komponententräff och erhållen skadeeffekt. Utan att ta hänsyn till tid som en påverkansfaktor blir det svårare att beskriva utslagningen. Att veta om rörelseförmågan hos ett fordon slås ut omedelbart eller efter en viss kort eller lång tid kan vara mycket viktigt ur både verkans- och sårbarhetssynpunkt. Bristen på internationell samverkan har även lett till en brist på både gemensam nomenklatur och gemensamt format på hur komponenters skadekriterier bör anges. Detta försvårar samverkan ytterligare samtidigt som behovet av samverkan ökar i och med att många länder nyttjar samma materiel och genomför gemensamma operationer. En kort genomgång av hur olika värderingsprogram använder skadekriterier ges för att visa på
Abstract A literature review has been conducted in order to find methods, experimental data and empirical relationships that can be used in order to define kill criteria for components. Only damage caused by penetration is considered. Kill criteria for components are used in simulations of weapons effects in various types of targets. The criteria are used to judge whether a component has stopped working, works with reduced capacity or works normally after the damage. Based on the conditions of each component, a fault tree can be used in order to describe which of the targets main functionalities that are affected or not by the attack. Detailed information regarding vulnerability and lethality codes are most often classified, as well as much of the information used as input data to those codes. The reason for classification can be to protect the information it self as well as to protect the economic value the information represents. Hence, there is little international scientific sharing. Despite the classification problems, there are some old,descriptions (mostly from US) , on how kill or damage criteria have been assessed. These are often based on the concept of vulnerable area, which describes the portion of the projected area in a direction that is vulnerable for a certain threat. For some special component types, like cables and wires, there are empirical relationships between the kill probability as function of fragment mass or size and impact velocity. Empirical relationships can also be found in international peer review scientific journals, but these are extremely rare. These published relationships are mainly focused on kill criteria for satellite components exposed to the threat of space debris, and the impact velocities are thus higher than for normal weapons effects. There have also been a few attempts to establish almost analytical relationships, but they often seem to end up requiring some kind of limiting values. Time is sometimes included as a factor in the criteria. It is then used either to decide when the component should be considered failed or when the failed component affects any connected system. Neglecting time as a factor gives limited possibility to handle results such as the enemy vehicle stops firing at you immediately or some minutes or hours later. The lack of international scientific cooperation has resulted in an absence of common terminology and standard formats on how component criteria should be formulated, which in turn complicates exchange and cooperation within this field. The need of international cooperation will probably increase since the same equipment is used by several nations and often in joint missions. A short summary on how different vulnerability/lethality assessment codes use kill criteria is given, partly in order to show the variations and lack of standard format.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182