Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A Wireless Underwater Sensor Network - Protocol Considerations.

A Wireless Underwater Sensor Network - Protocol Considerations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jimmi Grönkvist, Jan Nilsson
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-10-20
Rapportnummer: (FOI-R--2832--SE)
Nyckelord undervattenssensornätverk, protokoll, Medium Access Control, TDMA
Keywords underwater sensor networks, protocols, medium access control, TDMA
Sammanfattning Rapporten beskriver och undersöker protokoll för ett trådlöst undervattens-sensornätverk. Uppgiften för nätverket är passiv såväl som aktiv akustisk övervakning. Ett grund-scenario och protokoll för det scenariot har beskrivits i [1]. I denna rapport utökas scenariot och protokollösningen till att också inkludera flera hopp. Effektiviteten hos vår protokollösning utvärderas och vi visar att lösningen, som är baserad på TDMA, utnyttjar kanalen effektivt. En annan fördel med lösningen är en väl definierad struktur som möjliggör en automatisk generering av protokollen utifrån topologi och trafik-modell. Vi diskuterar också energieffektivitet hos lösningen och beskriver nödvändiga modifieringar av protokollösningen dels vid användande av två frekvensband, dels för andra trafikmodeller. Slutligen diskuterar vi initiering av nätverket och hur en ny accesspunkt kan väljas om den gamla slutar att fungera.
Abstract The report describes and investigates protocol solutions for a wireless underwater sensor network. The task of the network is passive as well as active acoustic surveillance. The basic scenario and protocols for that scenario has been described in [1]. In this report we extend the scenario and protocol solution to include relaying as well as assess the efficiency of our protocol solution. It is shown that our solution, which is based on TDMA, uses the channel efficiently. Another advantage of the proposed solution is the well defined structure which facilitates automatic protocol generation based on the topology and traffic model. Furthermore, we consider the energy efficiency of our solution and describe the necessary modifications of the protocol solution when two separate frequency bands or other traffic models are used. Finally, initiation of the network and how to select a new access point when the old does not function properly anymore are discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182