Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Militärt nyttjande av rymden i ett 10-20 års perspektiv.

Militärt nyttjande av rymden i ett 10-20 års perspektiv. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Christer Andersson, Sandra Lindström
Ort: Stockholm
Sidor: 47
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-11
Rapportnummer: (FOI-R--2834--SE)
Nyckelord rymd, satelliter, förmågor, ambitioner, rymdaktörer, trender, spaning, satellitkommunikation
Keywords space, satellites, capability, ambitions, space actors, trends, reconnaissance, satellite communication
Sammanfattning Denna sammanställning för FoRMA har som syfte att klarlägga rymdens framtida strategiska roll. Arbetet pekar speciellt på vilka konsekvenser några viktiga aktörers nyttjande av rymden kommer att få för internationell säkerhet i ett 10-20 års perspektiv.Fokus har legat på att beskriva aktörernas militära förmåga och ambitioner inom rymdarenan. De industriella och tekniologiska aspekterna har därför tonats ner. I rapporten bweskrivs trender inom rymdarenan på följande områden: Internationell utveckling, rymdsystemens integrering i militära system och civilmilitärt samarbete. En kort översikt ges av vilka militära förmågor som rymdsystem erbjuder idag. Rapporten avslutas sedan med en redogörelse i kvantitativa termer av dagens rymdaktörer och deras ambitioner de kommande åren. Sammanfattningsvis förutspår författarna att rymdarenan och dess system kommer att få en allt mer betydande roll för allt fler försvarsmakter i världen. Teknikutvecklingen under de senaste decennierna medför att systemen har blivit mindre och billigare. Samtidigt har kunskapen om hur satelliter utvecklas och dess användning spridits till allt fler händer. Rymdteknologin har gått från att vara ett stormaktsmonopol till att ge militär förmåga även för utvecklingsländer. I rapporten visualiseras den militära förmågeutvecklingen på rymdarenan förenklat med en "utvecklingstrappa" i tre steg. Speciellt under 2000-talet har den internationella spridningen av rymdteknologin skett mycket snabbt. Detta innebär att en rad länder (brasilien, Indien, Iran, Pakistan, Sydkorea) nu har avancerat flera steg i utvecklingen och skapat egen militär förmåga baserat på rymdtekniken. Sverige har teknologiskt och industriellt sett varit en avancerad rymdstation sedan 20 år tillbaka. Den svenska militära förmågeutvecklingen på detta område har dock utvecklats mycket långsamt och ligger fortfarande långt ner i "trappan". Inom ett tjugoårsperspektiv - om inte Sverige och Försvarsmakten agerar målinriktat och fokuserat inom rymdarenan - bedömer författarna att denna obalans i militär förmåga kommer att öka mellan Sverige och andra internationellt aktiva länder. Ett av de områden som bedöms som speciellt expansivt onom den närmsta femårsperioden är förmågan till global underrättelseinhämtning. Obalansen kommer sannolikt att öka samtidigt som fler och troligen mer konfliktbelägna länder tar ytterligare "trappsteg" i den militära förmågeutvecklingen på rymdområdet. I och med våra internationella insatser, cicila såväl som militära, kommer därmed hotbilden för Försvarsmakten och svenska medborgare att öka.
Abstract This report is intended to clarify the future strategic role of space. The work draws particular attention to the impact on the use of space and on international security in a 10-20 years perspective fore some key players. The focus has been on describing military capabilities and ambitions in the space arena. Thus, industrial and technological aspects have been toned down. The report describes trends in the space arena in the following areas: International development, integration of space capabilities in military systems as well as civilian-military cooperation. A brief overview is given of the military capabilities that space systems offer today. The report then ends with a description in quantitative terms of today´s space operators and their ambitions in the coming years. In conclusion, the authors predict that the space arena and its systems will have an increasingly significant role in an increasing number of armed forces in the world. Developments in technology over the past few decades have been causing space systems to become smaller and cheaper. Meanwhile, the knowledge of how satellites are developed and its use is broadening to more countries. Space technology has gone from being a monopoly for super-powers to providing military capability also for developing countries. Military capabilities in the space arena is visualised in the report by a development in three steps. Especially in the 2000s, the international proliferation of space technology have been very rapid. This means that a number of countries (Brazil, India, Iran, Pakistan, South Korea) now are advancing several steps in its development and they have created their own military capabilities based on space technology. Sweden has been technologically and industrially speaking an advanced spece-nation some 20 years ago. The Swedish military capabilities in the space arena have however developed very slowly and are still far down the development "stair". Within 20 years - if Sweden and the Swedish Armed Forces do not act focused in the space arena - the authors consider that this imbalance in military capabilities will grow between Sweden and other internationally active countries. One of the areas that are deemed especially expansive in the next five years is the ability for a global intelligence gathering. The imbalance is likely to increase while more and probably more conflict-oriented countries are taking additional "steps" in the military capabilities in space. With our international operations, both civilian and military, threats to the Swedish Armed Forces and the Swedish citizens are the likely to increase.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182