Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Energilösningar inom Försvarsmakten: En diskussion kring värderingsmetoder.

Energilösningar inom Försvarsmakten: En diskussion kring värderingsmetoder. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bengt Johansson, Roger Magnusson, Daniel Jonsson
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-11-18
Rapportnummer: (FOI-R--2836--SE)
Nyckelord energi, värderingsmetoder, Försvarsmakten
Sammanfattning Energiförsörjningen är en central faktor för många verksamheter i samhället. Detta gäller inte minst inom Försvarsmakten där fordon, camper och fasta anläggningar är beroende av en säker energitillförsel. Val av energilösningar sker i många olika situationer och av olika beslutsfattare, vilket riskerar att leda till att olika aspekter(t.ex. miljö- och försörjningstrygghet) inte värderas på samma sätt i olika sammanhang. Ett metodiskt arbetssätt för att systematiskt värdera olika energilösningar kan öka förutsättningarna för att beslut inom organisationen blir konsistenta. Syfter med denna rapport är att redovisa ett urval metoder som kan stödja Försvarsmakten i beslut som rör den framtida energiförsörjningen. Dessa besut har olika karaktär och tidsperspektiv vilket i sig kan motivera olika angreppssätt. De resurser som står till buds bestämmer också i stor grad vilka angreppssätt som står till buds. Spannet av beslutssituationer sträcker sig från övergripande policy- och strategibeslut till enskilda beslut som kan röra t.ex. enstaka inköp av standardfordon. Viktiga delar i en beslutsprocess kan vara i) att identifiera övergripande målsättningar, beslutsfattare och aktörer, ii) att identifiera möjliga lösningar, problem och handlingsalternativ, iii) att identifiera parametrar och kriterier som kan användas för att spegla de övergripande målsättningarna, iv) att bedöma vilka utfall för de olika parametrarna som de olika handlingsalternativen ger upphov till, v) att väga de olika parametrarnas betydelse mot varandra, vi) att genomföra en övergripande värdering och analys, och vii) att genomföra känslighets- och osäkerhetsanalys. Några lämpliga utgångspunkter vid val av metod och verktyg kan vara att i) välja metoder och verktyg som inte är mer arbetskrävande, kostsamma eller komplicerade än vad som är nödvändigt, ii) välja metod utifrån vad som ska identifieras, beskrivas och bedömas, iii) identifiera de beslut som ska fattas och vilket underlag som krävs för besluten samt välja metod och verktyg utefter detta, vi) välja metod och verktyg efter den detaljeringsgrad som behövs för de beslut som ska fattas och v) välja metoder och verktyg som är begripliga för beslutsfattare. Man kan i litteraturen särskilja metoder som huvudsaken speglar en process och sådana som snarare fokuserar på ett visst verktyg. För vissa verktyg och metoder riktas intresset mot att på ett systematiskt sätt väga ihop olika parametrar för att möjliggöra en rangordning av olika alternativ. För andra metoder ligger i stället fokus på processen att säkerställa att all nödvändig kunskap för beslut finns på plats när beslutsfattaren ska rangordna alternativen. Det finns själ att tro att själva processen för värdering av energilösningar är viktig för Försvarsmakten. Att involvera en bred uppsättning kompetenser redan i ett tidigt skede är betydelsefullt för att generera olika handlingsalternativ, identifiera viktiga kriterier för att bedöma eneergilösningarnas egenskaper sam

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182