Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Energisäkerhet: syntes och sammanfattning av ett tvåårigt forskningsprojekt för Försvarsmakten.

Energisäkerhet: syntes och sammanfattning av ett tvåårigt forskningsprojekt för Försvarsmakten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Daniel K. Jonson, Alexander Atarodi, Karl Henrik Dreborg, Jerker Hellström, Bengt Johansson, Robert L. Larsson, Roger Magnusson, Malin Östensson
Ort: Stockholm
Sidor: 88
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-15
Rapportnummer: (FOI-R--2839--SE)
Nyckelord energi, säkerhet, försvar
Sammanfattning Energi är en strategisk fråga med flera bottnar - det handlar till exempel inte bara om att planera för och säkra den egna energiförsörjningen utan också om att förstå och ha beredskap inför energirelaterade omvärldsförändringar liksom hur de kan komma att bemötas av olika aktörer. Detta kan dels påverka enskilda nattioners utrikes- och säkerhetspolitik liksom tillförseltrygghet, dels innebära förändringar i den inteernationella säkerhetsordningen liksom uppkomsten av nya konflikter och konfliktmönster. Detta påverkar Försvarsmakten, för det första genom att det kan innebära nya utmaningar, hotbilder,uppgifter och krav på förmågeutveckling. För det andra, Försvarsmakten använder energi och är beroende av trygg energiförsörjning under insatser. Projektet som sammanfattas i denna rapport hade målet att ge Försvarsmakten underlag för den långsiktiga planeringen, dels vad gäller påverkan från spelet kring energin på den internationella arenan, dels vad gäller framtida energilösningar för den egna verksamheten. Inom ramen för projektet har en metodik utvecklats för hur energirelaterade omvärldsförändringar kan inkluderas i långsiktig försvarsplanering. Baserat på denna framtidsinriktade omvärldsanalys konstruerades ett antal insatsscenarier (för 2030) med någon form av energikoppling (t.ex. skydd av infrastruktur, kamp om energiråvaror). Vidare har några alternativa principlösningar för energiförsörjning av camper och fordon för framtida insatser analyserats. Detta har följt upp med en undersökning av förutsättningarna för att etablera en metodik för att på ett systematiskt sätt kunna göra sammanvägda avvägningar där miljökrav balanseras mot säkerhetskrav vid val av energilösningar inom Försvarsmakten. Dessutom har energisäkerhetsstrategier på försvarsmaktsnivå i andra länder eller organisationer inventerats. Energisäkerhetsstrategier på nationell nivå har behandlats inom flera delstudier, bl.a. avseende EU:s och Kinas ökande importbehov. Tillgång på energiråvaror kommer sannolikt att vara en viktig faktor i den globala säkerhetsordningen. Energi är starkt förknippad med ekonomisk utveckling och en växande världsbefolkning kommer ytterligare att förstärka konkurrensen om energitillgångarna, framför allt mellan Nordamerika, Kina Indien och Europa. Bristande investeringar i ny produktionskapacitet i kombination med ökad efterfrågan är en orsak till detta, men också att nya fossila energifyndigheter inte upptäckts i lika snabb takt som tidigare. Stora konsumenter av energi försöker diversifiera importen av olja och gas för att inte bli alltför beroende av ett fåtal leverantörer. Ett fortsatt beroende av fossila bränslen bidrar till fokus på befintliga utvinningsregioner men även på nya områden som Arktis. Storskalig global produktion av bioenergi eller kraftigt ökat nyttjande av flödande förnybara energikällor kan leda i olika riktningar utifrån ett säkerhetsperspektiv. Delvis avhängigt denna utveckling, var energiresurserna återfinns och v

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182