Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användarhandledning LKS teknik och metoder.

Användarhandledning LKS teknik och metoder. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lars Tydén, Per Brännström, Hanna Andersson, Chrsiter Lundstedt, Magdalena Hammervik, Peter Klum, Torbjörn Härje, Ragnar Hammarqvist, Linus Hilding, Fredrik Mörnestedt
Ort: Linköping
Sidor: 73
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2842--SE)
Nyckelord LKS, Simulering, Telekrig, CNO, HLA, Ledningskrigföring, Informationskrigföring, EWSim.
Keywords LKS, Simulation, Electronic Warfare (EW), CNO, HLA, Federation, Communication, EWSim.
Sammanfattning Rapporten beskriver demonstratorn Ledningskrigföringssimulator (LKS) och användningen av den tekniska plattformen ur ett rollbaserat perspektiv. Det grundläggande målet för demonstratorn har varit, och är, att stegvis utveckla kunskap och kompetens som kan ge ett bra stöd vid framtida utveckling och anpassning av ledningsförmågan inom telekrigföring och operationer i datornätverk. I LKS är ett av de övergripande syftena att påvisa effekter av ledningskrigföring på ledningsförmågan där ledningskrigföringen i projektet består av telekrig (Tk) och CNO (Computer Network Operations). Den tekniska plattformen består i stora drag av tre delar scenariokonfiguration, dynamiska simuleringsmodeller samt loggning och analys. Designen är gjord så att olika plattformar (t ex stridsvagnar och helikoptrar) konfigureras med olika komponenter (t ex sensorer och vapen). Simuleringen av de olika plattformarna är distribuerad över ett nätverk. Simuleringsplattformen är en HLA-federation (High Level Architecture) enligt standarden IEEE 1516. Användarhandledning utgår från de roller som typiskt finns under ett experiment med LKS och det de behöver veta i sina roller. De olika rollerna är: ? Drift, i rollen att ansvara för driften av LKS ingår att installera ingående applikationer konfigurera ett scenario med enheter, nätverk, kartor och webbsidor samt att sätta upp de programvaror som används för loggning av ljud, bild och protokoll till observatörer ? Övningsledning, ansvarar för övningen (experimentet) och fattar avgörande beslut om förändringar i genomförandet av övningen. ? Spelledning, innefattar flera olika områden, den primära uppgiften är att se till att händelser i simuleringen sker vid rätt tidpunkt detta gäller alla enheter i simuleringen. Spelledningen ansvarar även för start paus och stopp av simulering samt exekvering av enkäter. ? Observatör, behovet av observatörer och observatörsroller är helt beroende på syftet och frågeställningarna med den aktuella studien. Observatören skall ses som en komplettering till loggdata och ett sätt att fånga sådant som inte kan fångas automatiskt i simuleringen. Observationer kan genomföras i realtid under spelet eller i efterhand med hjälp av återuppspelning. ? Analytiker, analysen påbörjas efter att spelet är genomfört men planeras långt tidigare. Utifrån de frågeställningar som skall studeras planerar analytikern vilken data som skall samlas in och hur, och genomför analyserna efter spelet. ? Stabsassistent, en stabsassistent sitter tillsammans med den spelande staben och har till uppgift att hantera interaktioner mellan staben och den programvara som används. Stabsassistenten utför det staben vill göra genom att via programvaran skicka order till andra enheter. Stabsmedlem (Taktisk nivå), en stabsmedlem är en spelare under ett experiment och ska tillsammans med andra medlemmar i en stab hantera en styrka under en konflikt. Uppgifter som ska lösas under spelet definieras av en order. Vanligt förekommande u
Abstract The report describes the demonstrator C2 Warfare Simulator (LKS) and the use of the technical platform from a role-based perspective. The fundamental objective of the demonstrator has been, and is, to gradually develop the knowledge and skills that can provide good support for future development and adjustment of the conductivity in electronic warfare and computer network operations. In LKS one of the overall aims is to demonstrate the effects on leadership of the war consisting of electronic warfare (EW) and CNO (Computer Network Operations). The technical platform consists in general of three parts scenario configuration, dynamic simulation models, and logging and analysis. The design is made so that different platforms (e.g. tanks and helicopters) are configured with different components (e.g. sensors and weapons). The simulation of the different platforms is distributed over a network. The simulation platform is a HLA federation (High Level Architecture) according to standard IEEE 1516th. The User Guide assumes the roles typically found in an experiment with LKS and describes what they need to know in their roles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182