Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport LKS. Metodutveckling.

Slutrapport LKS. Metodutveckling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Magdalena Hammervik, Peter Klum, Patrik Lif, Björn Johansson, Martin Castor, Lars Tydén
Ort: Linköping
Sidor: 63
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2843--SE)
Nyckelord Ledningskrigföring, Informationsoperationer, Telekrig, Dator- och, nätverksoperationer, Ledningsförmåga, scenario, experiment, Datainsamling
Keywords Command and Control Warfare, Information Operations, Electronic, Warfare, Computer Network Operations, Command and Control Ability, Scenario, , Experiment, Data Collection
Sammanfattning Rapporten beskriver genomfört arbete med avseende på FOI metodutveckling kring ledningskrigföringssimulatorn (LKS) 2005-2009. LKS är en demonstrator med syfte att visualisera hur ledningskrigföring påverkar ledningsförmåga. Ledningskrigföring är i detta avseende avgränsat till telekrig och dator- och nätverksoperationer. LKS har utvecklats evolutionärt med syfte att stegvis utveckla kunskap och kompetens som kan ge ett bra stöd vid framtida utveckling och studier av ledningsförmåga. Metodfrågor relaterat till LKS har behandlat nyckelfrågan "hur mäts ledningskrigföringens påverkan på ledningsförmåga?". Utgångspunkt har varit en hypotes om tio förutsättningar för ledning, vilka antas utgöra ledningsförmåga. De tio förutsättningarna för ledning har varit användbara för att kunna operationalisera ledningsförmåga, det vill säga hitta mått för att på olika sätt studera ledningsförmåga. I arbetet har följande aktiviteter genomförts, vilka beskrivs i rapporten: Medverkan i utvecklingsprocessen (FEDEP) för krav på LKS som rör metodik. Analys av befintlig metodik (t.ex. ur NATO C2 Assessment Knowledge base) samt utveckling av ny metodik för att mäta ledning. Planering inför experiment med avseende på experimentdesign och utveckling av spelscenarier. Utveckling av enkäter, observatörsprotokoll och annan datainsamling. Rekrytering av deltagare samt introduktionsmaterial till dessa inför experiment. Under experiment medverkan i rollerna observatör, högre chef samt spelledning. Efter experiment har analyser av insamlat material genomförts. Genomförande av workshop om LKS framtid. 10 experiment har genomförts i demonstratormiljön vilka beskrivs i separata rapporter. I föreliggande rapport beskrivs den övergripande utvecklingen och resultat som är generella över experiment. Det finns svårigheter att jämföra resultat mellan experiment eftersom förutsättningarna varierat kraftigt i och med att teknik, metoder och scenario utvecklats kontinuerligt. Genomförda analyser visar dock att ledningskrigföring har en påverkan på ledningsförmågan. Hypotesen om de tio förutsättningarna för ledning har fortsatt visat sig hålla, även om det inte är fullt klarlagt till vilken grad och hur de olika förutsättningarna påverkar ledningsförmåga samt hur de påverkar varandra. En viktig slutsats som uttryckts av flertalet medverkande deltagare i de olika experimenten är att LKS fyller en viktig funktion för att öka förståelsen av ledningskrigföring på ledningsförmåga. I rapporten beskrivs även utifrån ett metodperspektiv möjliga framtida inriktningar och behov av utveckling.
Abstract The report describes work done with regard to FOI method development around ledningskrigföringssimulatorn (LKS) 2005-2009. LKS is a demonstrator with the purpose to visualize the effects of command and control warfare on command and control ability. Command and control warfare in this respect is limited to electronic warfare and computer network operations. LKS has evolved evolutionarily in order to progressively develop the knowledge and skills that can provide good support for future development and study of command and control ability. Methodological issues related to LKS have addressed the key question "how can the effects of command and control warfare on command and control ability be measured?" The starting-point has been a hypothesis of ten prerequisites for command and control, which are adopted as key elements for command and control ability. These ten conditions for command and control have been useful in finding ways to study and measure command and control ability. The following activities have been carried out as described in the report: Participation in the development process (FEDEP) in order to secure that requirements concerning methodological issues were expressed. Inventory of existing methodology (for example, from NATO C2 Assessment Knowledge base) and development of new methods for measuring command and control ability. Planning of experiments with regard to experimental design and development of game scenarios. Development of surveys, observation protocols and other data collection. Recruitment of participants and mailings of introduction materials to the participants before the experiment. Participation during experiments in roles as observers, game control and Higher Chief in Command. Analysis of collected data after experiments. Conducted a workshop regarding the future of LKS. 10 experiments have been carried out in a demonstrator environment. These are described in separate reports. The present report describes the overall development and general results from the experiments. It is difficult to compare results between experiments due to the fact that conditions have varied greatly between experiments as technology, methods and scenarios have been developed continuously. Still, results point to that command and control warfare has an effect on command and control ability. The hypothesis of the ten prerequisites for command and control ability seems valid, even if it is not fully clear to what extent and how the various conditions effect the ability and how they effect each other. An important conclusion expressed by the majority of participants involved in the various experiments is that LKS is playing a significant role to enhance understanding of the effects of command and control warfare on command and control ability. The report also describes from a methodological point of view, possible future directions and needs for development.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182