Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Statusrapport för DCMF - 2009.

Statusrapport för DCMF - 2009. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Vahid Mojtahed, Martin Eklöf, Edward Tjörnhammar, Jelena Zdravkovic
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2847--SE)
Nyckelord konceptuell modellering, kunskapshantering, DCMF, återanvändbarhet, interoperabilitet, semantik, ontologi, resursbibliotek, modellbaserad utveckling
Keywords conceptual modelling, knowledge management, DCMF, reusability, interoperability, semantics, ontology, resource library, model-based development
Sammanfattning Stöd för att utveckla interoperabla simuleringar är i fokus inom området modellering och simulering (M&S). I sammanhanget har konceptuell modellering erkänts som ett viktigt steg i utvecklingsprocessen. En konceptuell modell bidrar till att förbättra den gemensamma förståelsen mellan alla intressenter som berörs av en simulering och är därmed nyckel till en framgångsrik transformering av användarkrav till färdiga simuleringar. Defence Conceptual Modelling Framework (DCMF) är FOI:s förslag till konceptuell modellering inom det militära området. DCMF-konceptet utvecklas i ett projekt vars mål är att skapa ett ramverk för att fånga, analysera, och representera konceptuella modeller. Modellerna är formella beskrivningar av processer, enheter, relationer, interaktioner mellan enheter, omgivningsfaktorer och annat som är väsentligt för militära operationer. Ett krav på modellerna är att de är generella och kan användas för att beskriva de typiska egenskaperna hos en mängd operationer. DCMF inkluderar även en process för att skapa de konceptuella modellerna. DCMF-konceptet är dock fortfarande ett ämne för forskning och utveckling, då dess samtliga delar inte är kartlagda ännu. Utöver processen finns ett antal viktiga komponenter som är under utveckling för närvarande, bl.a. form och innehåll för de olika kunskapskomponenter som produceras inom processen, samt det bibliotek som dessa ska förvaras i. Projektet har som ambition att prototyputveckla delar av DCMF i syfte att demonstrera dess nytta. Huvudverksamheten har därför fokuserat på fastställande av de krav som DCMF-biblioteket ska uppfylla och de konceptuella modeller som är tänkta att lagras där. Även val av lämpliga scenarier som grund för fallstudier, samt lämpliga gränssnitt mot användare för prototyparbetet har analyserats. Dessutom deltar projektet aktivt i en NATO-arbetsgrupp som också studerar problemområdet konceptuell modellering. Huvudsyfte med gruppens arbete är att definiera "konceptuell modellering för militär M&S", samt rekommendera en process för framtagande av konceptuella modeller. Dessa ska sedan paketeras som en uppsättning vägledande dokument (Guidelines) och levereras till såväl NATO som SISO som underlag för vidare standardiseringsarbete. Ett annat arbete som projektet försöker tappa av resultat till är den modellbaserade förmågeutveckling (MbFU) som är under införande i FM (genom användning av arkitekturramverket MODAF). Statusen hos samtliga ovanstående arbeten beskrivs översiktligt i rapporten.
Abstract Support for developing interoperable simulation assets has recently become an area of focus within the Modelling and Simulation (M&S) community. Concomitantly conceptual modelling has been recognized as an important step within the simulation development process. Conceptual models help improve common understanding between stakeholders involved in simulation development and thereby are key to transforming user requirements into implemented simulations. The Defence Conceptual Modelling Framework (DCMF) is the Swedish Defence Research Agency - FOI's proposal for how to deal with conceptual modelling issues within the military domain. DCMF is a project at FOI which tries to create a framework for capturing, analysing, and representing conceptual models. These models are formalised descriptions of real world processes, entities, environmental factors, associated relationships, and interactions that constitute a particular set of military missions, operations, or tasks. Such conceptual models should be generic and applicable to as many military scenarios as possible without any loss of critical information. DCMF also includes a process for developing the conceptual models of military operations. DCMF is still the subject of research and development, and as a result all of its parts have not yet been addressed. In addition to processes, there are a number of other important elements that are under development, in particular the form and content for the different knowledge components produced by the process, as well as the library where these should be stored. The project aims to develop a prototype to partly demonstrate the benefits of DCMF. The main activity has therefore focused on determining the requirements of the DCMF library and the conceptual models. Furthermore, a selection of appropriate scenarios as the basis for case studies, and the appropriate interface to users, has been analysed. Moreover, the project actively participates and contributes to a NATO group, also studying the problem area Conceptual Modelling. The main purpose of this work is to define "conceptual modelling for military M&S", and recommend a process for production of conceptual models. These will then be packaged as guidelines and will be delivered to both NATO and SISO as a basis for further standardisation work. Finally, the project is also trying to support efforts within the Swedish Armed Forces related to the area of Model Based Capability Development (MbFU) (mainly through utilization of the architecture framework MODAF). The status of all these activities is outlined in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182