Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

GM-VV på svenska. Standardiserad metodik för VV&A inom M&S.

GM-VV på svenska. Standardiserad metodik för VV&A inom M&S. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sten-Åke Nilsson
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2855--SE)
Nyckelord VV&A, M&S, validering, verifiering, ackreditering, VV&A-process, VV&A-metodik
Keywords VV&A, M&S, validation, verification, accreditation, VV&A process, VV&A methodology
Sammanfattning Verifiering, validering och ackreditering (VV&A) inom modellering och simulering är en process som syftar till att belysa trovärdigheten (korrekthet och tillförlitlighet) för en simuleringsmodell samt dess lämplighet för ett givet syfte: Verifiering är en process som avgör om en modell utvecklas korrekt enligt specifikationer; validering är en process som avgör om en modell är lämplig för ett givet syfte; ackreditering är ett officiellt bemyndigande att en modell får användas i ett visst syfte. VV&A-processen bidrar även till att fel och ofullständigheter kan upptäckas tidigt under utvecklingsfaserna, vilket är av betydande ekonomiskt intresse. Detta kräver en genomtänkt plan för generella VV&A-aktiviteter, vilka bör skräddarsys för den aktuella tillämpningen. GM-VV är namnet på en metodik för verifiering och validering (V&V) inom området M&S. GM-VV har en komplett beskrivning av processer, produkter och organisation som bör ingår i ett genomtänkt VV&A-arbete. GM-VV är till för att värdera modeller och simuleringar för en specifik användning. Genom att beskriva nytta, användbarhet, kostnad och risker är målet att härvid kunna ge ett bra beslutsunderlag för användningen. GM-VV beskriver definitioner, metoder, guidelines och tekniker för att hantera kommunikationen och samspelet mellan en problemägare/intressent, med de behov som han har, och en M&S-utförare samt för att analysera riskerna med att använda M&S för att lösa det existerande problemet/behovet. Metodiken beskriver och belyser vilka insatser som krävs för VV&A-arbetet.
Abstract Verification, validation and accreditation (VV&A) in modelling and simulation is a process which aims to increase the credibility of simulation models and provide their users with information regarding their suitability for a given purpose. Verification is the process of determining whether a model implementation and its associated data accurately represent the developer's conceptual description and specifications. Validation is the process of determining whether a model and its associated data provide an accurate representation of the real world from the perspective of the intended uses of the model. Accreditation is an official certification that a model, simulation, or federation of models and simulations and their associated data are acceptable for a specific purpose. The VV&A process also contributes to becoming aware of errors and deficiencies in the early phases of the development of simulation models, which is of great economic value. This requires a well analyzed method for VV&A activities, which also should be tailored for the specific application. GM-VV is the name of a methodology for verification and validation (V & V) in the field of M&S. GM-VV has a complete description of processes, products and organization that should be included in a well thought out VV&A work. GM-VV is designed to evaluate the models and simulations for a specific use. By describing the utility, usefulness, cost and risks the objective is to provide a good basis for decisions on their use. GM-VV describes the definitions, methods, guidelines and techniques to manage communication and interaction between a problem-owner/stakeholder, with the needs that he has, and an M&S supplier and to analyze the risks of using M&S to solve the existing problem/need. The methodology describes and illustrates all resources needed to execute the VV&A process.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182